Серемчиде хорамча чок

  0
  7

  Ажыглалга турган соталыг телефоннар садып алырда, серемчилелдиг болурун республиканың полициязы сагындырып турар.

  Соталыг телефоннарны болгаш өске-даа чурагайлыг техниканы чамдык хамаатылар хөлези ап саарар садыглардан азы улус холундан садып ап турары практикадан көстүп турар. Ындыг харылзаа херекселин садып алыр бетинде, айыылдыг таарымча чок байдалдарга таваржып болурун бодаар ужурлуг. Оорлаан эт-хөреңгини улус холундан садып алган таварылгада, ол кижи эдилелин-даа хавыртыр, чарыгдаан акша-хөреңгизин-даа чидирип алыр.

  Хөлези ап саарар садыглардан ажыглалга турган барааннарны садып алырга, ооң юридиктиг талазы-биле «арыг» болурунуң магадылалы чок болурун демдеглээр ужурлуг. Чижээ, март 28-те кеземче-дилээшкинниң оперативтиг төлээлери дөрт соталыг телефонну тып алган. Ооң ээлери оорлап апарган дээш, билдириишкин бижип, полицияга дыңнадып каан турган.

  Сукпактың 21 харлыг херээжен чурттакчызының смартфонун хынаптарга, ол эдилелди дээрбедээшкин үезинде оорлап аппарганы билдинген. Сайгарып кээрге, ооң кады чурттап турар эжи смартфонну кудумчуга бир кижи холундан садып алгаш, аңаа белек кылдыр берген болган.

  «Кижи холундан садып алган» деп чылдагаанныг улуг бергедээшкинге Кызылдың 24 харлыг чурттакчызы база таваржып турар. Хынап көөрге, ооң телефону база-ла оор чорук үезинде чиде берген эдилелдер аразында бар болган.

  Хоорайның девискээринге оорлаткан эт-хөреңги деп демдеглеттинген телефону Кызылдың 34 харлыг чурттакчызы эдилеп турган, соталыг телефонну хөлези ап саарар садыгдан садып алганын ол тайылбырлаан.
  Оор чоруктуң факт-барымдаазы-биле оттурган кеземче херээнге хамааржыр смартфон база тыптып келген. Кызылдың 30 харлыг херээжен чурттакчызы ону садыг чоогунга орук аксындан тып алганын тайылбырлап турар.

  Тыптып келген телефоннарны хавыргаш, кеземче херээниң материалдарынга кожуп каан.

  Ындыг таарымча чок байдалдарга таварышпазы-биле, чурагайлыг техниканы садып ап турар үезинде, документилерни садыгжыдан негеп, хынамчалыг номчуп алырын полиция ажылдакчылары сүмелеп турар. Оон аңгыда садып алган фактыны бадыткаан документини садыгжыга бижидип алыр. Садыгжы биле садып алыкчының аразында эрге-хоойлулуг хамааржылгаларны РФ-тиң Хамааты кодекизинде, РФ-тиң «Хереглекчилерниң эрге-ажыын камгалаарының дугайында» хоойлуда айтып каан.

  Реклама