«Сергедир чер эжиктери сеткилимде дагжавышаан…»

  0
  16
  «Сергедир чер эжиктери сеткилимде дагжавышаан…»

  Эрткен-дүшкен таныыр-даа, танывас-даа кижилеринден “каям оолдар” деп чаңчыгып калган маңгысталчак амыдыралдыгларның бөлүглежип, чыглыр чери «Обувь», «РПС» баазалары, найысылалдың чөөн болгаш барыын талазы, хоорайның төвү апарган.

  Тус черниң «Арбадынга» эрге-хоойлу камгалакчылары чеди хонуктуң дургузунда ийи чүс ажыг “чүдеп, баксыраан” хамаатыларны туткан. Корум-чурум үрээшкиннери эң хөй, эзирик чурттакчылары даады кудумчуга көскүлеңнээр солагай эриктиң дачаларын үргүлчү хайгаарап турар. Көдээден келгеннер база эрге-хоойлу камгалакчыларының четкизинге бо-ла туттуна бергилээр.

  Хөй-ниитиниң черлеринге эзирик байдалдыг тургаш туттурган хаматыларга социал агартылга көргүзер төптүң ажылдакчылары шагдаалар-биле кады корум-чурум үреп турар эзирик кижилерни илередири-биле ээлчеглиг рейдини чоруткан.

  Неделя дургузунда, 2021 чылдың март 29-тан апрель 4 дээр, хоорайның эзириктер сергедир черинге халаң эзирик болгаш медерелин шыпыраңнадыр ижипкен 560 хамаатыны чедирген, 555-иниң эзириин сергедири-биле аңаа арттырган, ооң иштинде херээженнер – 98, эр улус – 462 кижи, үш хамаатыны эмнедири-биле нарколог эмчиже аппарган.

  Туттурган 555 эзирик кижиниң хөй кезии маңгысталчак амыдыралдыг ажыл чок хамаатылар – 523. Оларга хамаарыштыр протоколдарны долдурган, РФ-тиң Административтиг корум-чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлузунуң 20.21 чүүлүнге дүүштүр хөй-ниитиниң черлеринге эзирик байдалдыг көзүлгени дээш беш чүстен муң беш чүс рубльге чедир торгадып азы он беш хонуктадып болур.

  Эзирип алгаш, ниитиниң корум-чурумун үреп азы медерелин ышкындыр ижипкен хамаатыларның дугайында мэрияның чаңгыс аай дежурный-диспетчер албынында 2-31-42, 89133442112 азы Кызыл хоорайның ИХЭ-зинде 8 (394-22) 9-36-01, 9-36-02 телефоннарже долгаар.

  Реклама