Сесерликтиң улусчу төлевилели

  0
  0  ✍🏻Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2021 чылды Улусчу эгелээшкиннер чылы кылдыр чарлааны чурттап черинде социал байдалды дыка эки билир идепкейжи кижилерниң эгелекчи чоруун улам калбарткан.

  Сесерлигтиң чурттакчызы София Салчак суурда бажыңнарны чайгы үеде суг-биле хандырарының “Сесерлигниң чайгы суг шугуму” төлевилелди саналдап үндүрген. Суурнуң чурттакчыларының чыыжынга ооң эгелээшкинин деткээн. Олар боттары база төлевилелди боттандырарынга хууда үлүүн киирип, суг хоолайлары садып алырынга акша-төгериин киириштирер апаар.

  ТР-ниң Чазак Даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт Сесерлиг сумуга ажыл-агый аайы-биле сургакчылап чорааш, София Салчактың төлевилели-биле таныжып көргеш, ону боттандырары чугула деп демдеглээн.

  Бии-Хем кожууннуң Сесерлиг сууру даглар эдээнде бедик черде туттунган. Ынчангаштың тус черниң чурттакчыларын суг-биле хандырары берге айтырыгларның бирээзи. Суурга хууда мал ажыл-агыйын тудары, ногаа аймаан тарыыры база суг-биле хандырылгадан хамааржыр.

  Черниң ханызындан сугну электри күжү-биле сордурар дөрт кудуктар Сесерлиг суурда бар. Оларның бирээзиниң суг сордурар дериг-херексели үрелгенинден амгы үеде үш кудуктар ажылдап турар. Ынчангаш чурттакчыларның чамдыызы аъш-чем белеткээринге, мал-маганны суггарарынга херек сугну оларның бажыңнарындан элээн ырак кудуктардан узуп алыр ужурга таваржып турар. Чайын огородтарга ногаа аймаа тарыыр үеде суурнуң чурттакчыларының суг-биле хандырылгазы улам чидиглени бээр.

  Тываның Чазаанда Төлевилелдер ажыл-чорудулгазын уштап-баштаар эргелелдиң ажылдакчылары Сесерлиг сумунуң идепкейжи бөлүүнге “Сесерлигниң чайгы суг шугуму” төлевилелди херек кырынга боттандырарынга дузаны чедирип, “орук картазын” тургусчуп берген. Ындыг кады ажылдажылганың түңнелинде төлевилел “Суг – чуртталганың судалы” деп чараш аттыг апарган. Бо төлевилелди боттандырар талазы-биле кады ажылдажылга уламчылаар.

   

  Реклама