Шүүр чок үш котельнаяны илереткен

  0
  1

  Тывада Ниити-российжи улусчу фронтунуң хөй-ниити инспекторлары Кызыл хоорайның агаарын хирлендирип, ыш арыглаар тускай шүүр чок ажылдап турган үш котельнаяны илереткеннер. Ооң дугайында болур чогуур сагындырыглыг бижиктерни республиканың Бойдус курлавырларының болгаш экология яамызынче, Росбойдусхайгааралдың регионалдыг салбырынче чоруткан.

  Бо хөй-ииити организацияның эколог инспекторлары шүүр чок ажылдап турар хууда болгаш аңгыланчак котельнаяларны илередир сорулга-биле хайгаарал ажылын эгелээн турган. Экоинспекторларның санап турары-биле алырга, шүүрлер болгаш өске-даа ындыг чергелиг дериг-херекселдер хоорайның ындазында-ла ыш-бустуг агаарын аштап-арыглаарынга дузалаар болуп турар. Ынчангаш оларны аңгыланчак котельная бүрүзүнге тургузары эргежок чугула.

  Хоорайжыларның дүвүренчиг медээлерин ёзугаар олар улуг садыг төптерин одап турар Магистральная кудумчузун дургаар шөйлү берген котельнаяларны шинчилээннер. Тус черниң чурттакчылары кышкы үеде ышка болгаш кара хөөге алзып турарын чугаалаан. Хыналда үезинде садыг төптериниң харыысалгалыг ажылдакчылары болгаш одакчылары объектилерге арыглал херекселин тургуспаанын, мэриядан ындыг чергелиг айтыышкыннар келбээнин чугаалааннар.

  «Кыш бүрүзүнде-ле кызылчылар ыш-бустуг дээрниң адаанга чурттап, ажыг хөөнү тынып турар. Ук айтырыг хөй-ниитини аажок дүвүредип турар, ынчалза-даа хоорайның эге-чагыргалары байдалды чүгээртедири-биле кандыг-даа хемчегни албайн турар» – деп, хөй-ниитиниң эколог инспектору Ариана Салчак чугаалап турар.

  Хоорайның улуг садыг төптериниң чанында хууда үш котельная шүүр чок ажылдап турарын хыналда илереткен. Долгандыр турар хүрээлелди хирлендирип турар объектилерге хамаарыштыр хемчег алырының дугайында бижикти хөй-ниитижилер Бойдус курлавырларының болгаш экология яамызынче, Росбойдусхайгааралдың регионалдыг салбырынче чорутканнар.

  Оон аңгыда, Ниити-российжи улусчу фронтунуң регионалдыг салбырынга Кызылдың агаарының хөлүн эрттир хириккенинге тураскаткан айтырыны адыр аайы-бле албан черлериниң база хөй-ниитиниң эколог инспекторларының киржилгези-биле эртер төгерик столга сайгарып чугаалажыр.

   

  Реклама