Шаңчының малчыннарында

  0
  1
  Чаа-Хөл кожууннуң девискээринде эрткен кыжын хар шоолуг кылын эвес, агаар-бойдус дыка соок эвес болгаш, малдың кыштаглаашкыны хүр эртип турар.

  Малдың баш санын онча-менди өстүреринге шаптыктыг бир чүүл – кожууннуң девискээринде бөрүлерниң саны ам-даа хөйү. Ынчангаш бөрүлер-биле демиселди малчыннар болгаш аңчылар демнежип чорудуп турар. Ылаңгыя малчыннарның бөрүлер-биле демиселге боттарының киирип келген үлүг-хуузу улуг. Март чедиде Чаа-Хөл кожууннуң Шаңчы сумузунуң Каңмыылдыг деп черде кыштааның чоогунга малчын арат Александр Түлүш улуг бөрүнү даялаан. Мооң-биле кожууннуң бот-идепкейжи аңчылары 2021 чылдың эгезинден тура 7 кокайны узуткааны бо.

  Кожууннуң малчыннарының мал-маганынга хора чедирип турар кокайларның бирээзин узуткааны дээш, малчын Александр Түлүш кожуун чагыргазының үндүрген айтыышкыны ёзугаар 10 муң рубльди шаңнал кылдыр алыр.

  Чаа-Хөл кожууннуң Шаңчы сумуда кышкы болгаш чайгы одарлар бедигээш девискээрде болгаш, малчыннарның боттарын болгаш оларның мал-маганын суг-биле доктаамал хандырары берге айтырыгларның бирээзи. Ону шиитпирлээр дээш, Чаа-Хөл кожууннуң чагыргазы хемчеглерни ап чорудуп турар.

  Шаңчыда малчын коданнарны суг-биле хандырарынга үндүрген акша-хөреңгиниң күсели-биле Кызыл кожуундан хууда сайгарлыкчы С.В. Ондар Шаңчының Суглуг-Адыр деп черге кудук хоолайларын черже хап киирер, сугну үндүр сордурар ажылдарны часкы байырлалдың бүдүүзүнде дооскан. Ол кудукту бүрүнү-биле ажыглалга киирген соонда Суглуг-Адырда малчыннар, оларның мал-маганны суг-биле хандыртынар, мал ажылын чорудары улам чиик апаар.
  Реклама