Шагаа айының мурнуу чарыында

  0
  1

  Бо чылын Шагаа байырлалы февраль 12-де февраль 12-де чаларап кээр. Тыва улустуң чаагай байырлалының мурнуу чарыында Тываның Чазааның кежигүннери, кожууннарның болгаш сумуларның удуртукчулары малчыннарның кыштагларын кезип, оларга кел чоруур Шагаа-биле байыр чедирер, чолукшуур, белен эвес ажыл-ижинге чедиишкиннерни, амыдырал-чуртталгазынга аас-кежикти күзээр чаңчылдыг бис деп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол “Вконтакте” социал четкиде хууда арынынга бижээш, а ол дээрге анаа-ла байыр-найыр аян-чоруу эвес, ажыктыг ажыл-херек-тир деп демдеглээн.

  – Малчыннар-биле ужуражып, оларның ажыл-херектерин сайгарып, улам эки кылдыр канчаар чорударын сүмележип, кандыг деткимче херегин билип ап турар бис.
  Бо чылын база ол чаңчылды уламчылап, Тываның Чазааның кежигүннери болгаш тус чер чагыргаларының удуртукчулары малчын кыштагларже Шагаа мурнунда комплекстиг үнүүшкүннерни кожууннар база сумулар аайы-биле хуваажып алыр ужурлуг, ону оралакчы В.И. Ендан аайлап башкарар – деп республиканың удуртукчузу дыңнаткан.

  Малчыннарның кыштагларынга барып чорааш, коронавирус хамчыынга удур санитар-эпидемиологтуг камгалал негелделерни шуптузун шыңгыызы-биле сагыырын Тываның Баштыңы сагындырган.

  Чедери берге ырак-узак кыштагларда малчыннарже онза кичээнгейни салырын Шолбан Кара-оол айыткан. Республикада 3277 кыштагларның 334-ү азы 10 хуузу кадыр-берт черлерде, ынчангаштың оларже оруктарның байдалын, суг болгаш сиген-ширбииш-биле хандырылганы, малчыннарның боттарының болгаш уруг-дарыының кадыкшылынче шыңгыы кичээнгейни үнүүшкүннер үезинде салыр херек деп Тываның Баштыңы чагаан.

  #Тываныңбаштыңы #Шолбанкара_оол #Малчыннар #Кыштаглаашкын #Шагаа