Шагаа чеминиң делгелгези

  0
  3
  Шагаа чеминиң делгелгези

  «Шагаага белен сен бе, малчын кыс?” деп мөөрей-делгелгени Шагааның бүдүү хүнүнде Мөген-Бүрен сумузунга ажыл-ишчилериниң аразынга эрттирген.

  Мөөрейге тос херээжен ишчилер киришкен. Шупту киржикчилер эрткен күзүн белеткээни Шагаа чемнерин делгеп салган. Оларның делгээн аъш-чеми хой-өшкү, инек болгаш сарлык сүдүнден, сарлык, хой, аът, тарбаган эьттеринден каш янзы кандыг-даа чемнерни болбаазырадып болурун көргүскен.

  Мөөрейниң киржикчилери боттарын делгелгени сонуургап келгеннерге таныштырып, кылган аъш-чемин тайылбырлап, кандыг чемни канчаар удур белеткеп болурун көргүскени база дыка солун болган.
  Янзы-бүрү 49 аңгы чемнерни белеткээн, бодун солун кылдыр таныштырган Өшкү-Саар Чоргаар жюриниң бедик үнелелин алгаш, бирги черни ээлээн, 15000 рубль-биле шаңнаткан.

  Аъш-чемин хаптап белеткеп алганы онзагай болган Саарбай Коңгаржап ийиги черни алгаш, 10000 рубль-биле шаңнаткан.

  Эки шынарлыг аъш-чемни аяныы-биле делгеп, чонга бараалгаткан Долаана Иргит үшкү чергениң 8000 рубль шаңналга төлептиг болган.
  Бо үш шаңналдарның деткикчизи “Мөген-Бүрен” күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң директору Өшкү-Саар Аракчааевна Ооржак.

  Мөөрей-делгелгеге боттарының кылганы амданныг чемнерин делгеп салган 6 киржикчилерге база акша шаңналдарып тывыскан.
  Мөген-Бүрен сумуда мал-маганны азырап өстүрүп чоруур ажыл-ишчи өг-бүлелерниң херээжен ээлери сүттен, эъттен тыва улустуң кончуг амданныг янзы-бүрү чемнерни кылып билирин мөөрей-делгелге көргүскен.

  Реклама