Шагаа – күрүне байырлалы

  0
  3

  Тываның Чазааның бөгүнгү аппарат хуралынга Шагаа байырлалынга республикада белеткелди чугаалажып көрген. Шагааны Тыва Республиканың күрүне байырлалы кылдыр Конституцияда быжыглааны ооң чоннуң амыдырал-чуртталгазынга чүү хүре улуг ужур-уткалыының херечизи-дир деп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээш, Шагаага белеткел үезинде болгаш ону демдеглеп эрттирип тура, ап чорудуп турар байырлал хемчеглерниң чүгле даштыкы көрүштүүнче эвес, а утка-шынарынче шыңгыы кичээнгейни угландырарының чугулазын сагындырган.

  Шагаага белеткелдиң канчаар чоруп турарын найысылал Кызыл хоорайның болгаш чамдык кожууннарның удуртукчулары, культура яамызының сайыды Алдар Дамдын, Националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң даргазы Евгений Овсянников дээш өскелер-даа илеткээн. Шагааның саңын салыр болгаш байырлал болур черлерни аштап арыглап, дерип белеткеп турарын олар дыңнатканнар.
  Шагаа байырлалының үезинде бүгү делегейниң тываларының байыр чедириишкиннери чаагай чаңчылче кичээнгейни угландырарын, ону деткиирин Шолбан Кара-оол айыткан.

  Хүрээлерге мөргүлдерни, коронавирус аарыгга удур камгалал хемчеглерин шыңгыы сагып, эрттирер. Мөргүлге олурар кижи бүрүзүнүң девискээри дөрт дөрбелчин метр шөл болур ужурлуг. Хүрээлерге мөргүлдерниң онлайн дамчыдылгазын чорудар.
  Шагаа байыралының хүннеринде корум-чурумну тударынга республиканың иштики херектер органнарының ажылдакчылары бүрүнү-биле беленин сайыт Юрий Поляков дыңнаткан.

  Реклама