Шагаада арага-дары садары хоруглуг

  0
  2
  Чөөн чүк улустарының ай календары-биле февраль 12-де Чаа чылды уткуур хемчеглерни эрттирип турда, хамаатыларның амы-тынынга, кадыкшылынга, өнчүзүнге айыыл чок чорукту болдурар сорулга-биле Кызыл хоорайның чагыргазы чөпшээрелдиг хөй-ниити чемненилгезиниң черлеринден аңгыда, бүгү садыг черлеринге арага-дары кылыгларын садарын хоруп каан дээрзин мэрияның парлалга албаны дыңнадып турар.

  Ооң-биле чергелештир 2021 чылдың февраль12-де Шагаага тураскааткан байырлал хемчеглеринге киржип чедип келген хамаатылар боттарының эккелгени арага кылыгларын, пивону база аңаа үндезилеп кылган суксуннарны ижери хоруглуг.

  РФ-тиң ИХЯ-зының Кызыл хоорай талазы-биле эргелелинге арага-дарыны үүрмектеп садар садыг бүдүрүлгелеринде хажыдыышкыннарны илередир сорулга-биле профилактика ажылын күштелдирерин сүмелээн.
  Реклама