Шагаага белен сен бе, малчын кыс?

  0
  3

  ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Ульяна Моңгуш Мөнгүн-Тайганың Мөген-Бүрен сумузунуң чурттакчылары-биле ажылчын ужуражылгаларны эрттирген.

  Кызыл-Хая суурнуң культура бажыңының ажылдакчылары Шагаа-2021 байырлалынга белеткелиниң дугайында дыңнаткан. «Мөген-Бүрен» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң директору Өшкү-Саар Аракчааевна Ооржактың малчыннарның аалдарынга февраль 8-11 хүннеринде Шагаа хемчеглерин эрттирерин, «Шагаага белен сен бе, малчын кыс?» деп эң-не солун мөөрей-биле байырлалды түңнээрин сонуургадып чугаалаан.

  – Бичии суурда Сумунуң чурукчулар эвилелиниң тургустунганы солун болду. Ылап-ла эвилел деп адап алганнар. Ооң кежигүннери чурукчулар Алаш Дамбаа, Снежана Хертек-биле ужуражып чугаалаштывыс. Эрткен чайын олар Мугур-Шегетей биле Ортаа-Шегетейниң аразында турар улуг инек-даштарга чуруктар чуруп кааннар.

  Бо солун идеяны Өшкү-Саар Аракчааевна саналдаан болду. Бодунуң ажыл-агыйындан аңгыда, ол чогаадыкчы улустарны үргүлчү деткип чоруур кижи. Хостуг үезинде шүлүк бижиир, бот-тывынгыр чогаадыкчы коллективтиң ажылынга база киржип чоруур – деп, депутат Ульяна Моңгуш, Россияның көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчызының онзагай бүдүжүн үнелээн.

  Ырак болгаш ыржым булуңда Кызыл-Хая сумузунуң Шагаа байырлалының шупту хемчеглерин массалыг информация чепсектеринге чырыдарының дугайында көдээ культура бажыңының ажылдакчылары депутат-биле сайгарып чугаалашкан.

   

  Реклама