Шагаан-Арыг азы Шагонар бе?

  0
  10

  Улуг-Хем кожууннуң чагыргазының удуртукчулары болгаш харыысалгалыг ажылдакчылары бо чылдың март айда сумуларже үнүп, тус-тус черлерниң чурттакчыларының чыыштарынга эрткен 2020 чылда кылып чоруткан ажылының дугайында отчёттарны кылып, 2021 чылда канчаар ажылдаза чогуурунуң дугайында санал-оналдарны чон-биле солчуп, сумуларга боттандырар сорулгаларның уг-шиин тодараткан. Чижээлээрге, Иштии-Хем сумуга көвүрүгнң тудары, Арыг-Үзүү сумуга чаа көдээ клубту тудары, фельдшер-акушер пунктузунга дүрген эмчи дуза машиназын быжыглаары дээш чурттакчы чоннуң саналдары арбын болган.

  Шагаан-Арыг хоорайда Культура бажыңынга Улуг-Хем кожууннуң болгаш Шагаан-Арыг хоорай чагыргаларының 2020 чылда кылып чоруткан ажылының дугайында отчёттуг хурал хары угда болуп эрткен.

  Аңаа хөй чон чыылган. Ол дээрге тус черниң эрге-чагыргазының ажылынга чурттакчыларының кичээнгейлииниң болгаш негелделииниң херечизи. Улуг-Хем кожуун болгаш Шагаан-Арыг хоорай чагыргаларының удуртукчуларының отчёттуг илеткелдерин дыңнаан соонда санал-оналдар солчулгазы эгелээн. Эң ылаңгыя кожуун төвү Шагаан-Арыг хоорайның чурттакчыларының талазындан ажыктыг саналдар, чөптүг шүгүмчүлелдер эвээш эвес болган.

  Кожуун төвүнге көдээ ажыл-агый рыногун тудуп, Улуг-Хемниң көдээ ажыл-агыйының чер болгаш мал ажылдыглары бүдүрген продукциязын аңаа боттары садар арганы тургузарын саналдаан. Саян-Шушенск кудумчуда хөй квартиралыг бажыңнарның чурттакчыларынга чуртталга-коммунал ачы-дузазының шынары, 3 дугаар микрорайоннуң суг-биле хандырылгазы, Шагаан-Арыг хоорайга хөй-ниитиниң чиигенир черин тудары дээш өске-даа айтырыгларны хуралга сөс алган кижилер чидии-биле көдүрген.

  Ажыктыг саналдарны болгаш чөптүг шүгүмчүлелдерни Улуг-Хем кожууннуң болгаш Шагаан-Арыг хоорайның удуртукчулары А.Н. Даржаа, А.А.Монгуш и Л.Г. Дөмүр-оол олар хүлээп ап, көдүрүлген айтырыгларга боттарының хамаарылгазын илередип, канчаар шиитпирлээринге харыыларны берген.

  Кожууннуң социал-экономиктиг айтырыгларының дугайында чугаа шыңгыы ажыл-агыйжы байдалга эрткен, Улуг-Хем кожуун болгаш Шагаан-Арыг хоорай чагыргаларының 2020 чылда ажылын отчёттуг хуралга киришкеннер “эки” деп үнелеп, 2021 чылда ажылдың планын ниитизи-биле деткээннер.

  Кожууннуң Шагаан-Арыг азы Шагонар деп аттарынга хамаарыштыр чугаа изиг болган. Кижилерниң чамдыызын кожууннуң төвү кандыг аттыг болуру эвес, ооң амгы албан ёзугаар адын өскертири-биле холбаштыр тыптып кээр айтырыглар дүвүредип турган. Чижээлээрге, хамаатыларның хууда болгаш албан черлериниң документилеринге өскерилгелерни киирери-биле харылзаалыг бюджеттен болгаш кижилерниң боттарындан акша-төгерик чарыгдалдары, документилерни эде кылыр талазы-биле шүүделдер. Кожууннуң адынга хамаарышкан айтырыг ажык хевээр артып каан деп болур.

  Реклама