“Шагонарга чораан-на мен, шароварым чидирген мен…”

  0
  0

  Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның черлеринге төөгүлүг чиңгине аттарын эгидерин саналдаан турган. 2021 чылдың январь 11-де болуп эрткен аппарат хуралынга регионнуң удуртукчузу ону боттандырарының талазы-биле сорулганы республика Чазааның, ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттарының мурнунга салган дээрзин тус чер парламентизиниң депутады Артур Монгал дыңнаткан.

  – Тываның Баштыңының үзел-бодалы-биле алырга, Тываның черлеринге чиңгине аттарын эгидери – ол дээрге төөгүлүг чөптүг чорукту, улус-чоннуң сеткил-сагыжынга өгбелерниң алдарлыг ажыл-ижин катап тургузары, эрткен үелерден кичээндириг албышаан, салгалдарга ону сактып, шыгжаары эргежок чугула болуп турар.

  Муниципалдыг тургузугларының төөгүлүг чиңгине аттарын тыва дылга шын адап өөренир ужурлуг бис. Чер-чурт аттарын кайы хамаанчок адаарын амыдыралдан көрүп турар бис. Аттар боттары тыптып келбээн, олар төөгүнүң кезик-чамдыызы дээрзин билбейн турарывыс хомуданчыг. Шагаан-Арыгны азы Сөөштү чижек кылдыр адап ап болур.

  Ук даалганы күүседир сорулга-биле, Тываның Чазааның Бажыңынга Чазак Даргазының оралакчызы Аяс Оюннуң башкарганы чөвүлел хурал болуп эрткен. Ооң кол темазы – Тываның девискээринде турар чамдык муниципалдыг тургузугларны эде адаарының (оларның чиңгине аттарын эгидериниң) талазы-биле “орук картазын” хевирлээри.

  Чөвүлел хуралга республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының, ТР-ниң Баштыңының Администрациязының база Чазак Аппарадының, Юстиция яамызында эргелелдиң, Тываның эртем болгаш эксперт ниитилежилгелериниң чамдык төлээлери киришкен.

  Чыылганнарның мурнунга кол илеткелди республиканың юстиция сайыды Буян Ховалыг кылган. Эдеринчи илеткелди ТР-ниң Дээди Хуралының тус чер бот-башкарылгазының айтырыгларын харыылап турар адыр аайы-биле комитединиң даргазы Артур Монгал кылгаш, Тыва Арат Республиканың 100 чылдаанынга чедир РФ-тиң Чазаанче документилер түрүүнүң дужаалдазын далаштырарын, кол кичээнгейни дараазында айтырыгларже углаарын чугаалаан:

  – бирээде, чамдык муниципалдыг тургузугларга оларның төөгүлүг чиңгине аттарын эгидери;
  – ийиде, тыва дылдың шын бижилгезинге таарышпас болганы-биле чурттакчылыг черлерниң “ский” аффикс-биле төнген аттарын эде адаар.

  Хуралдың түңнелдери-биле чамдык чер-чурт аттарының чиңгине, төөгүлүг утказын база адалгазын эгидер сорулга-биле республиканың девискээринде турар чамдык географтыг черлерни эде адаарынче угланган тодаргай протокол шиитпирлерин ажылдап кылыр.

  Реклама