ШЕМИ ШКОЛАЗЫ ТЕРГИИННЕРНИҢ ОДУРУУНДА

  0
  39
  ШЕМИ ШКОЛАЗЫ ТЕРГИИННЕРНИҢ ОДУРУУНДА

  Чөөн-Хемчик кожууннуң Шеми ортумак ниити билиг школазы өөредилге- кижизидилге ажылының талазы-биле тергииннерниң одуруунда. Ооң-биле чергелештир чыл санында материал-техниктиг хандырылгазын экижидер хемчеглерни база ап чорудуп турар. 2018 чылда школаның спорт залының үндезин септелгезин чоруткан, 2019 чылда өөреникчилер дажыглаарынга көрдүнген чаа автоубсту алган, эрткен 2020 чылда чурагайлыг өөредилге ажылын чорудар ийи компьютер класстары-биле четчелеттинген болгаш Чаа чылдың бүдүүзү — 2021 чылдың төнчүзүнде губернатор төлевилели езугаар туттунган «Эзирлерниң уязы» деп чаа спорт залды ажыглалче киирген.
  Мерген Ондар.

  Реклама