Шериг албан-хүлээлгени эрттиреринге белеткел

  0
  15
  Шериг албан-хүлээлгени эрттиреринге белеткел

  Тывадан российжи армияга шериг албан-хүлээлгезин эрттирери-биле чепсектиг күштерниң кезектеринче келдирткен оолдарның солдат албан-хүлээлгезин канчаар эрттирип турарын республиканың Хөй-ниити палатазының хуралдарынга чаңгыс удаа эвес сайгарып чугаалажып турган.

  Республикадан шеригже келдиртир назы-хары чоокшулап турар оолдарны шериг албан-хүлээлгезин эрттиреринге баш бурунгаар белеткээр ажылды доктаамал чорударының, Тывадан оолдарның шериг албаны эрттирип турар кезектери-биле харылзааны республиканың шериг комиссариады сырый тударының, шериг кезектериниң командылалы биле ада-иелерниң аразынга чоок харылзааны тургузарының дугайында ол хуралдарның бирээзинге чугаалажып, бо айтырыгны республиканың Хөй-ниити палатазының кичээнгейинге шыңгыы тударын шиитпирлээн турган.

  Бо шиитпирни боттандырар талазы-биле ажылдың канчаар чоруп турарын республиканың Хөй-ниити палатазының ээлчеглиг хуралынга сайгарып чугаалашкан. Хуралдың ажылынга Тываның шериг комиссары Демир-оол Артына, республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының, «Дайынчы акы-дуңмалашкы» хөй-ниити организацияның төлээлери, Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң ажылдакчылары киришкен.

  Хуралдың кол айтырыы апрель айның ортаа үезинде эгелээр шеригже келдириишкин кампаниязын чедиишкинниг эрттирериниң хемчеглери болган. Аңаа шериг-ада-чуртчу кижизидилге-биле холбаалыг хөй-ниити организацияларны, шериг оолдарның ада-ие комитеттерин, шеригже келдирткен оолдарның ажылдап азы өөренип турар албан черлерин киириштирер талазы-биле ажылды чорудар деп шиитпирлээн.

  Российжи армияга шериг албаны эрттиреринге хамаарылгалыг хоойлу-дүрүмнерни, оларның аразында 1998 чылдың май 27-де хүлээп алган №76-ФХ “Шериг албанныгларның эргезиниң дугайында” федералдыг хоойлуну тыва дылче очулдурарының дугайында база чугаалашкан.

  Реклама