Шериг медицина төвүнүң тудуу доозулган

  0
  2

  Бистиң чаңгыс чер чуртуувус, Россия Федерациязының Камгалал сайыды Сергей Шойгу биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бот-идепкейин Россияның Президентизи Владимир Путин деткээн ачызында республикага Шериг медицина төвү кыска хуусаада эки шынарлыг кылдыр туттунган дээрзин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  COVID-19 болгаш өске-даа халдавырлыг аарыглардан кижилерни эмнээринге херек амгы үениң эң сайзыраңгай чаа техниказы-биле Шериг медицина төвү дериттинген. Төптүң ниити девискээри 8​ 213.6 дөрбелчин метр. Чаа медицина албан черинге 200 кижи чыда эмнедип болур. 300 кижини чыттырып эмнээр хөй угланыышкынныг поликлиниканы тудары база планнаттынган. Чаа эмнелге албан черлери Тываның чурттакчыларының эмнээшкин хандырылгазын эки шынарлыг бедик деңнелче көдүрер арганы бээр.

  Чаа медицина төвү халдавырлыг аарыгларның республика эмнелгезиниң тургузуунче кирер. Ооң ниити штады – 358 ажылдакчылар. Оларның аразында 8 инфекционистер, 6 анестезиолог-реаниматологтар, трансфузиолог, УЗИ эмчизи, рентгенолог, эпидемиолог болгаш эноскопист кол специалист эмчилер бар. Амгы үеде төпте 119 биче болгаш ортумак медицина ажылдакчылары, 10 эмчилер ажылдап эгелээн.

  Медицина төвүнде оруннарның 30 хуузу халдавырлыг аарыглар эмнээринге ажыглаар дериг-херекселдерде коштунган. Оларның аразында 21 ИВЛ аппараттар бары.

  Палаталарда аарыг кижилерниң байдалын хайгаараар мониторларны дежурный медицина сестраларының постуларында тургускан.

  Эмчиниң хүлээп алыышкынынга бир дугаар келгеннер-биле эмнедип чыдар аарыг кижилер душпас кылдыр медицина төвүнге шимчээшкинни организастаан. Төптүң даштыкы девискээринде хыналда-эрттирилге постузу ажылдап, келген кижилерниң эъдиниң изиин хынап, дезинфекциязын чорудуп турар.

  Медицина төвүн ажыдып турда:

  — Коронавирус хамчыы-биле демиселге медицина төвү бистиң камгалалывыс-тыр — деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.

  — Тываның берге агаар-бойдузунга шыдаар кылдыр медицина төвүн туткан – деп, “Шериг тудуг компаниязы” акционерлиг ниитилелдиң специализи Константин Толстуха дыңнаткан.

  Шериг медицина төвүн туткан технологияны болгаш арга-дуржулганы бистиң республикага уруглар садтары, школалар болгаш бажыңнарны тударынга ажыглаарының чугулазын Шолбан Кара-оол демдеглээн.

  Медээлер «ТуваМедиаГрупп» ИА
  Чурукту Ада Тюлюш тырттырган.