ШЕВЕР ХОЛДАР ШЕМИ СУУРДА

  0
  65

  Чөөн-Хемчик кожууннуң Шеми суурнуң чагырга даргазы Чодураа Куулар ажыл чок Шолбан Ондар, Юрий Ховалыг, Сорук Монгуш болгаш өске-даа эрес-кежээ эр кижилер-биле чугаалашкаш совет үеде, “Большевик” совхозтуң конторазы турган оран-савага септелге ажылдарын чоруткаш, ус-шеверлер төвүн ажыдарын дугуружуп алган.

  Бо талазы-биле Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазы болгаш Тыва Республиканың Чазаанга айтырыгны тургускан соонда, Экономика яамызы деткээн болгаш 400 ажыг муң рубльди аңгылап берген. А Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазы 200 муң рубльди шилчиткен.

  Ук акша-хөреңги-биле алгы-кеш эттээр, ону чымчадып, болбаазырадыр станоктарны, даараныр машиналарны, ыяш дилдирер пилорамманы садып алган соонда ажыл-иш хайныгып эгелээн. Бо хүннерде шемижилер алгы-кештен тоннарны, аргамчы-сыдымны, колум-чиримни болгаш аът-хөлдүң өске-даа дериг-херекселдерин хөмден кылып, даарап турар.

  Ооң-биле чергелештир чаштарга бопуткар болгаш эр, херээжен кижилерге тыва идиктер, хөректээштерни чүгле Шеми сумузундан эвес, а кожа чыдар Хөндергей, Чыраа-Бажы суурлар болгаш кожуун төвү Чадаанадан безин улус чагыдып ап турар.

  Ыяш дилдирер станокка үндүрген тудуг материалдарын Шеми суурнуң чурттакчылары садып алгаш, бажың балгадының шалазын, дээвиирин септеп-чаартыырынга, эжик, соңга болгаш херим-кажаа кылырынга ажыглап турарын пилорамманың удуртукчузу Оюн-оол Кара-Сал чугаалады.
  Ам чаңгыс кол айтырыг—ол-ла үстүнде ады кирген, октаттынган контораның оран-савазының ишти-даштын септеп кылгаш, “Ус-шеверлер” төвүн ажыдып алыры болур. Келир 2022 чылда бо улуг ажылды чорудуп эгелээр болгаш чүгле дериг-херексел садып алырынга 1 сая рубль негеттинип турарын Шеми суурнуң чагырга даргазы Чодураа Куулар дыңнадып турар.

  Реклама