Шиитпирлерни “кара маң-биле чүгүртүрү” тоң чугула

  0
  8

  Шиитпирлерни “кара маң-биле чүгүртүрү” тоң чугула

  ⚡Чазакка болуп эрткен аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол республиканың сайыттар кабинедин тап-билээ, оожум олурбайн, а РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин Тывага кээп чорда чедип алдынган бүгү дуржулгаларның талазы-биле катап-катап ажылдаарынче кыйгырган.

  Россий чазак регионда коллегалары-биле кады Тывага эргежок чугула айтырыглар бөлүүн шиитпирлешкен. Ук айтырыглар кадык камгалалы, электри энергиязының чедишпези, өөредилге, экономиканың хөгжүлдези болгаш өске-даа айтырыглар-биле холбашкан.

  Шолбан Кара-оол Тываның сайыттарын ажыл-херектерни шалыпкын сегирип алырынче база Москвадан делегация регионга кээп чорда сайгарып чугаалашкан айтырыгларны төнчүзүнге чедир аайлаары-биле сургакчылаашкынга белеткениринче кыйгырган. Канчаарга-даа, ук айтырыгларның дөгерези республиканың хөгжүлдези-биле база ооң келир өйү-биле холбашкан-на болгай.

  – РФ-тиң Чазааның Даргазы ооң деңнелинге көдүрген айтырыгларымның дөгерезин деткээн дээрзин бадыткап тур мен.
  Бүгү удуртукчуларга албан-дужаалынга өпейледип олурбайн, а федералдыг сайыттарның улус хүлээп алыр черинге хүнзээри эргежок чугула. Шуптузу эң кыска хуусаада шиитпирлер протоколдарын белеткезин – деп, Шолбан Кара-оол негээн.

  Тываның Баштыңы федералдыг сайыттар-биле ужуражылгаларның соонда кандыг ажылдар кылдынганын илеткээрин регион сайыттарындан негээн.

  Чазак Даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт үш сайыт-биле ажылчын ужуражылганы организастаанын, ооң үезинде 17 бижикке ат салдынганын, бир дугуржулга чедип алдынганын дыңнаткан.

  Шолбан Кара-оол бүгү-ле шиитпирлерни “кара маң-биле чүгүртүрү” тоң чугула деп демдеглээн. Оон туржук, дөгере төлевилелдер улуг түңнүг чарыгдалдар-биле холбашкан. Чаңгыс Чадаана – Абаза автооруун федералдыг өнчүже дамчыдарының айтырыы, үнелээшкин саннаашкыннары-биле алырга, 20 млрд. рубль болуп турар.

  Реклама