Шилчип чоруур кубок – “Таңды-Уула” командазында

  0
  1

  Эрткен дыштаныр хүннерде Чеди-Хөл кожууннуң Элегес ниити билиглер школазының спорт залынга кожууннуң херээжен спортчуларының командаларының аразынга хол бөмбүүнге “Төрээн суурум” деп маргылдаа болуп эрткен. Аңаа Чеди-Хөл кожууннуң суурларындан 6 команда киришкен. Сумуларның аразынга шилчип чоруур кубок дээш 5-6 чыл улаштыр эрттирип келген маргылдаа – хол бөмбүүнге кожууннуң аныяктарының хандыкшылының демдээ.

  Чеди-Хөл кожуун чагыргазының даргазы Чимит Дазырбан маргылдааны ажытканының байырлыг ёзулалынга киржип, 2021 чылда хол бөмбүүнге кожуунда эң баштай эрттирип турар маргылдаа-биле ооң киржикчилеринге байырны чедирип, чидиг демиселди болгаш тиилелгелерни күзээн.

  Сумулар аразында шилчип чоруур кубок дээш спортчу демисел ылап-ла чидиг болган. Командаларның кежигүннери уруглар эрес-шалыпкын ойнап, тиилелгеже чүткүлдүүн көргүскеннер. Сумулардан келген командаларның аразындан “Хүрегечи”, “Таңды-Уула” болгаш Чеди-Хөл кожууннуң уругларның спорт школазының командалары шаңналдыг черлерже үнгеннер.

  Шилчип чоруур кубок дээш демисел “Таңды-Уула” болгаш Чеди-Хөл кожууннуң уругларның спорт школазының бөмбүкчүлериниң аразынга оюну чараш болган. Изиг-изиг ужуражыышкыннарның түңнелинде “Таңды-Уула” команда маргылдааның дээди шаңналы шилчип чоруур кубокту чаалап алган.

  “Төрээн суурум” деп маргылдааның тиилекчилеринге Чеди-Хөл кожуун чагыргазының шаңналдарын болгаш шилчип чоруру кубокту тывыскан, шупту командаларның кежигүннеринге чигирзин белектерни тудускан.
  Эрткен 100 чылдың 30 чылдарында Тыва Арат Республикага хол бөмбүү спорт сайзырап эгелээн. 1930 чылда Кызыл хоорайга бо спорттуң баштайгы шөлү туттунуп, хол бөмбүүнге команда аайы-биле маргылдаалыг оюннарны эрттирип турар апарган. Тыва Арат Республиканың удуртукчузу Салчак Тока ССРЭ-ге өөренип чораан үезинде хол бөмбүүнге ойнап өөренип алган болгаш, бо спортту хөгжүдеринче кичээнгейни салып турган.

  1950 чылдар соонда Тываның суур бүрүзүнге спорттуң бо хевириниң 2-3 шөлдери бар. Тус черниң чурттакчылары ол шөлдерге хол бөмбүүнге хар-назы болгаш мергежил аайы-биле ойнап турганнар.

  1960 чылдар соонда Тываның спортчулары «Урожай», «Спартак», «Трудовые резервы», «Динамо» спортчу ниитилелдерниң хол бөмбүүнүң бүгү-эвилел чергелиг маргылдааларынга шаңналдыг черлерни чаалап ап турганнар.

  1972 чылда Кызылга Сибирьниң болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң бирги чери дээш хол бөмбүүнге маргылдаа эрткен. Ол маргылдаага 33 командалар киришкен.

  РСФСР-ниң бирги чери дээш Красноярск хоорайга 1972 чылда эрткен хол бөмбүүнүң маргылдаазынга Тываның херээжен спортчуларының чыынды командазы бирги черни чаалап алгаш, чемпион атка төлептиг болганнар. Ол команданың кежигүннери Татьяна Дивин, Наталья Прудникова, Надежда Маннаников дээш өскелерниң-даа аттары тыва спорттуң төөгүзүнде артып каан.

   

  Реклама