Школаларже оруктар экижээн

  0
  5

  Бүгү-российжи улусчу фронтунуң Тыва регион салбырынче Кызылдың школаларында өөренип турар өөреникчилерниң ада-иелериниң киирген медээлери ёзугаар школалар чанында оруктарның озал-ондак бооп болур участоктарының даңзызын Улусчу фронт Кызыл хоорайның мэриязынче эрткен 2020 чылдың күзүн киирген.

  Ол даңзының дугайында Улусчу фронтунуң идепкейжилери бо 2021 чылда Кызылдың мэриязынга база катап сагындырган соонда хоорайның школаларының чанында оруктарда шынары багай участоктарда септелге ажылдарын чорудуп эгелээн. Школаларже өөреникчи оолдар, уругларның чоруур оруктарының шынары элээн экижээнин, өөреникчилер кемдеп-кергеп болур дең-дески эвес черлерни дескилээнин Улусчу фронтунуң тус чер организациязының кежигүннери мактап турар.

  Кызылдың № 5 гимназияның мурнунда довурак-доозуннуг, даштарлыг хос шөлдү чаагайжыды тудуп эгелээнинге ада-иелер болгаш башкылар таарзынган. Школа чоогунда чер участогунда үр чылдарда чедир туттунмаан, кагдынган тудуг орнунга хөй квартиралыг бажыңны тудуп үндүрер. Ол чер участогунуң ээзи школачылар оруун дескилей үстүрген. Орукту дургаар аллеяны “Хоорайга таарымчалыг байдалды тургузары” федералдыг программа ёзугаар бо чылын чаагайжыды тудар.

  Ынчалза-даа Кызылдың мэриязының харыысалгалыг ажылдакчыларының кичээнгейинге илдикпейн турар чүүлдер ам-даа барын Улусчу фронтунуң регион салбырының кежигүннери айыткан.

  Ол-ла № 5 гимназияже оруктарның бирээзин сайгылгааннар-биле чырытпаан. Калинин кудумчузунда чурттап турар гимназияның өөреникчилери, эң ылаңгыя кышкы кежээлерде, караңгы оруктап гимназияже чоруп турар. Гимназияже орук машиналар гаражтарының чаны-биле эрткен. А гаражтарны долгандыр черликзирээн тояанчы ыттар хөй, ынчангаш олар өөреникчилерге болгаш өске-даа эрткен-дүшкен кижилерге айыылдыг, ыттарның халдап турган таварылгалары база бар.

  Кызылдың № 17 школазынче орукта шимчээшкин айтыкчызы демдектерни тургускан. Авиаторлар биле Леонид Чадамба аттыг кудумчуларның белдиринден школаже орукту ол девискээрде бажыңнарның чурттакчылары боттарының туразы-биле дуглаан турган. Ол орукту ажыдып, ону дуглап болбас дугайында тайылбыр ажылын чоруткан.


  Кадыының байдалы кызыгаарлыг уруглар өөренип турар № 4 школаның чанында оруктарны сайгылгааннар-биле чырыткан, оруктарны инвалид уруглар тергелери-биле чоруурунга эптиг кылдыр септээн. Ынчалза-даа чадаг кижилер кылаштаар тротуарлар оңгул-чиңгил болгаш дески эвес. Оларны дүрген септээри чугула.

  Ниитизи-биле Кызыл хоорайның школаларынче оруктарның байдалы экижээнин Улусчу фронтунуң идепкейжилери демдеглеп турар.

  Реклама