Школаже киреринге дузалашкан

  0
  3
  Школаже киреринге дузалашкан

  Президент Владимир Путинниң даалгазы-биле Россия Федерациязының шупту субъектилеринде регионнарның башкарылга төптери тургустунган.

  Регионнуң башкарылга төвү бистиң республикага 2020 чылдың ноябрь айның 24-те ажылдап эгелээн. Ооң кол сорулгазы – эрге-чагырга органнарынга албан ёзузунуң харылзаа шугумнары, ол ышкаш социал четкилер дээн ышкаш албан ёзузунуң эвес ажык харылзаалары дамчыштыр кирген билдириишкиннер болгаш дилеглер-биле ажылдаары, сайгарары, оларга хамаарылгалыг яамылар дээш өске-даа күрүне албан черлериниң ажылдакчыларының киржилгези-биле хамаатыларга харыылаары, харын-даа мырыңай дузалаары.

  Амыдырал-чуртталгазының аайы-биле көдээден найысылал Кызылче көжүп келген өг-бүле уруун өөредири-биле хоорайның школаларынга барып дилег киирерге, хостуг олут чок деп дыңнадыр болган. «Мээң уруум ноябрь айдан бээр школада өөренмейн турар. Школа кирип чадаштывыс, дузалажып көрүңер” деп бижимелди өгнүң херээжен ээзи социал четкилерге арттырып каан.

  Ол дыңнадыг Тываның регион башкарылгазының төвүнге кирерге, ооң ажылдакчылары Кызыл хоорайның өөредилге департаментизи-биле харылзашкаш, берге байдалга таварышкан өг-бүлениң уруу № 2, 4 болгаш № 16 школаларның кайы бирээзинге өөренип кирип болур арганы тыпкан.

  Регион башкарылгазының төвүнүң ажылында улуг кичээнгейни кадык камгалалы, өөредилге, чуртталга-коммунал ачы-дузазы дээн ышкаш чурттакчы чоннуң социал камгалалынга хамааржыр өске-даа айтырыгларже салып турар.

  Реклама