Шолбан Кара-оол: “Бистиң дилеглеривистиң барык кол кезиин ол хандырды”

  0
  7

  РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужуражылга үезинде регионда биче болгаш ортумак бизнестиң байдалын сайгарып чугаалашкан. 2020 чылда Чазак качыгдап-когараан адырлардан бизнести деткиири-биле акша-хөреңгилерни үндүрүп берип келген.

  — Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукта ажылдап турар бир кижиге онааштыр шалың акшазының эң кудуку хемчээлин – 12130 рубльди президент грантыларындан үндүрүп берген.

  — Акшаландырыышкынның алды ай хуусаалыг «Күш-ажыл төлевириниң фондузу 2.0» программаны ажылдадып киирген.

  Мындыг чогумчалыг чүүлдер турзажок, 2020 чылда республиканың биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруунуң 7 муң бүдүрүлгезиниң 3 муңу ажылын соксадыр ужурга таварышкан. Тургустунуп келген чидиг айтырыгның чылдагааннарын илередип, моон соңгаар сайгарлыкчылар саны кызырылбазын дээш ооң сайгарылгазын чорударын Михаил Мишустин регионнуң удуртукчузунга дааскан.

  – Чылдагааннар херек. 3 муң дээрге хөй сан, хөй хуу-дур. Ол дээрге сайгарлыкчыларга болур чогуур дыңнадыышкыннарны өй-шаанда чедирбээни дээни ол-дур – деп, Россияның Чазааның Даргазы демдеглээн.

  Чүге Тываның сайгарлыкчылары күрүнениң дузазын алыр харык чок болганының чалдагаанннарын бүгү талалыг сайгарып көөрүн Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыдынга дагзырын Михаил Мишустин аазаан.

  Тыва социал-экономиктиг хөгжүлдези амыр эвес регионнарның санынче кирип турар. Экономиктиг деңгелди быжыглаар база улус-чоннуң амыдырал деңнелин бедидери-биле Россияның Чазаа регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын ажылдап кылган. 2025 чылга чедир республика чылдың-на 1 млрд. рубль хемчээлдиг акша-хөреңгини бирги ээлчегниң чидиг айтырыгларын шиитпирлээринче угландырар.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол Россияның Чазааның Даргазы Михаил Мишустинниң биске келиишкини републикага кончуг улуг ужур-дузалыг болганын демдеглээн.

  – Михаил Владимирович деткимче аргажок херек объектилерни шилип алды. Чижек кылдыр алырга, дачалар суурунда школаның тудуун көрүп чорду. Ооң белениниң чадазы бедик дээрзин Россияның Чазааның Даргазы бодунуң ийи караа-биле көрүп, тудугну доозарынга деткимче көргүзерин аазады. Түңнелинде бис школаны богаш ийи уруглар садын ажыглалга кииреринге 300 сая ажыг рубльди алыр бис. Сайыттарның сайыдының кол негелдези ындыг болган. Бистиң дилеглеривистиң барык кол кезиин ол хандырды. Аэропортта делегей терминалы 2022 чылда эвес, а бо чылын ажылдап эгелээри-биле ол чөпсүндү.

  Чаа терапия корпузун дерип-шимээринге акша-хөреңгилерни үндүрүп бээр болду. Коронавирус халдавырының ужун эрткен чылын киирген кызыгарлаашкыннарның түңнелинде берге байдалга таварышкан сайгарлыкчы чорукка Россияның Чазааның Даргазы улуг кичээнгейни угландырган. Биче болгаш ортумак бизнести кадагалап арттырарының болгаш быжыглаарының оруктарын дилеп тыварын биске дааскан. Ол бүгү бирги черде турар түңнел-дир.

  Реклама