Шош-содааның чылдагаанын илередир

  0
  8
  Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг ТР-ниң Чазак даргазының оралакчызы Аяс Оюнга эрткен дүне Санкт-Петербург хоорайга Тываның болгаш Киргизияның чурттакчыларының аразынга болган шош-содааның чылдагаанын тодарадырын дааскан.

  – Болган таварылганың чылдагаанын бирден бирээ чокка сайгарар ужурлуг бис. Чаңгыс чер-чурттугларывыска юридиктиг консультацияны көргүзүп деткиир. Кыргыз диаспораның төлээлери-биле харылзажырывыска шош-содааның чылдагаанын кады илередип тыварынга, чугаа кылырынга беленин илеретти. Ол ышкаш, интернет четкизинде чамдык кижилер националдар аразынга чөрүлдээ өөскүдерин оралдажып турар, ол туруп болбас чүүл-дүр. Чаңгыс чер-чурттугларымдан ындыг кыйгырыгларга харыы бербезин дилээр-дир мен. Чоннар аразынга чөрүлдээ өөскүдерин оралдажып турар кижилер интернет четкизинде дыңнадыгларын балап кааптары эргежок чугула. Республиканың эрге-хоойлу органнары бо байдалды хайгааралга ап, хынамчалыг мониторингини чорудуп турар – деп, ТР-ниң чазак даргазының оралакчызы Аяс Оюн чугаалаан.

  Амгы үеде Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның даалгазы-биле ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы бо шош-содаага киришкен студентилерниң дугайында медээлерни тодарадып эгелээн. Республиканың Хөй-ниитиниң айыыл чок чорук яамызы Тываның чурттакчыларынга юридиктиг дузаны кадары-биле Санкт-Петербург хоорайның эрге-хоойлу органнары-биле харлызажып турар. ТР-ниң Кадык камгалал яамызынга когараан оолдарга чугула эмчи дузазы-биле хандырарын дааскан.
  Реклама