Шуптузу харыылаар адырлыг

  0
  3
  Шуптузу харыылаар адырлыг
  Россияда хереглел барааннарынга болгаш ачы-дузага өртектерниң доктаамал шинчилел-хайгааралын чорудуп турар. Ындыг чүүл өртектерниң кайы-хамаанчок өзер чоруун хайгаараар арганы бээр.
  Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызы Росстат болгаш Монополияга удур федералдыг албан-биле кады өртектерни өйлээр болгаш оларның өзүп турарының чылдагааннарын тодарадыр.

  Бир эвес өртектер өзүлдези инфляцияның деңнелинден көскүзү-биле бедик болур болза азы барааннар болгаш ачы-дуза чедирилгезинге өртек-үнениң өзүп болурунуң айыылы тургустунуп келзе, адырлар аайы-биле яамылар экономиктиг хемчеглерни шалыпкыны-биле алыр.
  Барааннар болгаш ачы-дуза бөлүү бүрүзү дээш хамаарышкан яамы харыылаар.

  Шак ынчалдыр, Россияның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының харыылаар айтыргларынга аъш-чем аймаа, таапкы кылыглары онаашкан. РФ-тиң Үлетпүр болгаш садыг яамызынга – хереглел барааннары, ынаар амыдыралга ажыглаар техника, мебель, компьютер болгаш телефоннар база кирип турар, Кадык камгалал яамызынга – эмнелге дериг-херекселдери болгаш эм-таң, эмнелге база санатор-кадыкшыдылга ачы-дузазы.

  Россияның Энергетика яамызы бензин болгаш дизель дээш харыылаар, Чурагайлыг хөгжүлде яамызынга – харылзаа ачы-дузазы, Чуртталга болгаш чуртталга-коммунал ажы-агыйы яамызынга – чуртталга-коммунал ачы-дузазы онаажыр.

  Транспорт яамызы пассажирлер аргыштырылгазы дээш харыысалгалыг, Чырыдыышкын яамызы – школа назыны четпээн уругларның кижизидилгезинге ачы-дуза дээш, а ол ышкаш ниити болгаш ортумак профессионал өөредилге дээш, Эртем яамызы– дээди өөредилгеге ачы-дуза дээш харыысалгалыг.

  Россияның Туризм яамызының харыылаар айтырыгларынга иштики рынокта аалчылар бажыңнарының өртек-үнези хамааржыр, Культура яамызы аңаа хамааржыр албан черлеринде байдал дээш харыылаар. Арага рыногун өйлеп-таарыштырарының талазы-биле федералдыг албанны арага кылыглары дээш харыылаар кылып каан.
  Реклама