Шуптузунга төлээрин Россия негээн

  0
  0
  Шуптузунга төлээрин Россия негээн
  Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде 1941чылдың сентябрь 8-тен 1944 чылдың январь 27-ге чедир 872 хонук дургузунда үргүлчүлээн, колдуунда аштан 1,5 сая хире кижи өлген Ленинград бүзээлели немец фашизмниң эң коргунчуг үүлгедиглериниң бирээзи.

  Немец фашизм-биле демиселге эң хөй кижи чидириглиг Россия Федерациязының политиктиг күжениишкиннерниң түңнелинде ону хүлээп көөр болгаш бүзээлелге турган, амгы үеде дириг кижилерге оларның моральдыг болгаш материалдыг когаралдарын дуглаар талазы шимчээшкиннер герман таладан эгелээн. Россияның даштыкы херектер сайыды Сергей Лавров-биле 2018 чылдың май айда чугаалажыышкыннар үезинде Германияның даштыкы херектер сайыды Хайко Мас Ленинград бүзээлелинге таварышкан, амгы үеде дириг кижилерге гуманитарлыг болгаш материалдыг дузаны чедирерин герман тала чорудуп болурун демдеглээн.

  Ленинград бүзээлели фашистиг Германияның талазындан коргунчуг үүлгедиг-дир деп хүлээп көргениниң, ол дээш харыысалгалыг дээрзиниң демдээ кылдыр Герман Федеративтиг Республиканың мурнундан 12 сая евро акшаны Санкт-Петербург хоорайда Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарының госпиталын чаарттырынга, российжи-герман хөй-ниити төвүн тударынга болгаш Ленинград бүзээлелинге турган, амгы үеде дириг кижилерге үндүрүп берген. Ол акшаның 90 хуузун дайынның хоочуннарының госпиталының материалдыг баазазын чаартып септээринге, амгы медицинаның чаа немец дериг-херекселин тургузарынга чарыгдаан.

  Россия Федерациязының Даштыкы херектер яамызы немец таладан бо дузаны үнелеп көрзе-даа, Ленинград бүзээлелинге таварышкан кижилерниң шуптузунуң моральдыг болгаш материалдыг когаралдарын дуглаарынга долу эвес деп санап турар. Чүге дээрге Ленинград бүзээлелинге турган российжи еврейлерге акша төлевирни элээн каш чылдар дургузунда Герман Федеративтиг Республика шилчидип берип келген. Ленинград бүзээлелинге турган өске язы-сөөк кижилер ол акша төлевири чок артканнар. Бо чүүл чөптүг чоруктуң кол чүүлдеринге дүүшпес деп российжи тала санап турар.

  Бүзээлелге турган, амгы үеде дириг кижилерниң шуптузунга, кижи бүрүзүнге, оларның язы-сөөгүнден хамаарылга чокка хууда акша төлевирин чорудар шиитпирни хүлээп алырынче Ленинград хоорайның немец шериглерниң бүзээлелинден хостаанының 77 чылының бүдүүзүнде Россияның даштыкы херектер яамызы кыйгырган.
   
   
  Реклама