Шыдыраа – угаан сайзырадыр оюн

  0
  6
  Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа Сибирь федералдыг округта шыдыраа федерацияларының каттыжыышкынының президентизи Максим Ивахин болгаш Кемерово областың шыдыраа федерациязының харагалзакчылар чөвүлелиниң кежигүннери Дмитрий Поцекула, Игорь Лехов олар-биле ужурашкан.

  Улуг маргылдааларга тыва шыдаачыларны каттыжыышкынның талазындан деткип турарын Каң-оол Даваа демдеглээн. Шыдыраа Тываның чурттакчыларының ынак оюннарының бирээзи дээрзин ол немеп, регионнуң эрге-чагыргалары ооң хөгжүлдезинче улуг кичээнгейни угландырып турар деп чугаалаан.

  Ооң бир көскү чижээ – «Чаңгыс демниг Россия» партияның регионда салбырының шаңналы дээш маргылдаа. Ол Тываның Баштыңы, «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оолдуң өмээржилгезиниң адаанда эртип турар. Ам безин элээн каш маргылдаалар эрткен, чүс-чүс аныяк шыдыраачылар ооң киржикчилери болганнар.

  Максим Ивахинниң дыңнатканы-биле алырга, олар Кызылда ийи шыдыраа клувунга чедип, шыдыраачылар болгаш оларның тренерлери-биле ужурашканнар. Тывада шыдыраа төөгүзү байлак, аныяк шыдыраачылар ону бадыткап турар деп, шыдыраа федерацияларының каттыжыышкынының президентизи демдеглээн. Чижек кылдыр ол Тамерлан Чындыгырны адаан. Бо оол регионар аразының болгаш бүгү-россия деңнелиниң хөй санныг шаңналдарының болгаш аттарының эдилекчизи.

  Ужуражылганың үезинде Максим Ивахин Тывага шыдыраа федерацияларының харагалзакчылар чөвүлелин тургузар арга-шинекти өөренип көөрүнүң дугайында эгелээшкинни идип үндүрген. Ооң чугаазы-биле алырга, ындыг чүүл спорттуң бо хевириниң республика иштинге сайзыраарынга, ооң ат-алдарын көдүреринге дөгүм болур. Ол ышкаш республикага шыдыраа маргылдааларын эрттирериниң янзы-бүрү хевирлеринге, Сибирьниң күштүг гроссмейстерлери киржилгелиг мастер-класстарны эрттиреринге доктааган.

  «Биске Сибирьниң кайы-даа региону бир деңге чугула. Шыдырааның дес-дараалашкак сайзыралы ниитизи-биле округтуң деңнелин бедидер арга-шинекти бээр» – деп, Максим Ивахин айыткаш, каттыжыышкын организастыг айтырыгларга дуза кадарынга белен дээрзин немээн.
  Ужуражылганың түңнелинде кирген санал-оналдарны ажылдап кылыр деп шиитпир хүлээп алдынган. Бурят Республиканың шыдыраа федерацияларының төлээлери-биле ужуражылгаларны эрттирер.

  Сибирь федералдыг округта күш-культураны болгаш спортту суртаалдаар база регионнар аразында харылзаа-холбааны быжыглаар херекке киирген үлүг-хуузу дээш ТР-ниң Дээди Хуралының Хүндүлел бижиктери-биле аалчыларны шаңнаан.

  «Шаг-шаандан тура Тывага эрте-бурунгунуң угаан-медерел сайзырадыр оюну – шыдыраага ынак. Ынчангаш мындыг чергелиг аалчыларның келгени биске ат-алдар-дыр. Бистиң республикага сонуургалы болгаш регионнар аразында харылзаа-холбааның быжыглалы дээш хүндүлүг аалчыларывыска өөрүп четтиргенивисти илередип турар бис» – деп, Каң-оол Даваа демдеглээн.
  Реклама