«Скайбар» база катап хагдынарының кырында келген

  0
  2
  Мэрияның адыр аайы-биле килдизи, полицияның участок төлээлери, Росхереглелхайгааралдың Тыва Республикада эргелели, ТР-ниң лицензия талазы-биле албаны Кызыл хоорайның төвүнде турар «Скайбар» кафе-барга дүнеки рейдини чоруткан. Ук албан чери чоок-кавының бажыңнарынга амыр-дыш бербестээниниң дугайында хөй санныг хомудалдар чурттакчылардан кирип турар.

  Мооң мурнунда хыналдаларның үезинде кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң ажыл-чорудулгазында хоойлужудулганың хөй санныг хажыдышкыннарын илереткен. Участок төлээлери аңаа хамаарыштыр чаңгыс эвес удаа административтиг херектерни оттуруп турган.

  Ол ышкаш кафе-бар санитарлыг негелделерни хажыдып турары тодараан. Росхереглелхайгааралдың хынакчылары РФ-тиң Административтиг корум-чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлузунуң 6.3 чүүлүнүң 2 кезээ-биле административтиг истелгени оттурган. Санитар-эпидемиологтуг хоойлужудулганың негелделерин хажытканы дээш ук чүүл-биле 200 муңдан 500 муң рубль чедир торгаал онаары азы судтуң шиитпири-биле ажыл-чорудулгазын 90 хонук чедир ара соксадып болуру көрдүнген.

  Хамаатыларның ээлчеглиг хомудалдарын хынаанының түңнелинде 2020 чылда «Скайбар» КХН база-ла шак ындыг хажыдыышкын дээш административтиг торгаалга онаажып турган. Ынчан судтуң шиитпири-биле хууда сайгарлыкчыны 100 муң рубльге торгаан.
  Хөй санныг хажыдыышкыннар дээш чаңгыс эвес удаа харыысалгага онаажып турза-даа, кафе-барның ээлери оон кичээндириг албаан хире. Ындыг болганда ук албан чериниң ажыл-чорудулгазы хоорай чагыргаларының кичээнгейлиг хайгааралынга турар.
  Реклама