Социал ижигиишкинни идепкейжидери-биле

  0
  0

  Шииттирип чораан кижилерниң ортузунга дагын кем-херек үүлгедиишкиннерин болдурбазы-биле Кызыл хоорайның чагыргазында хосталып үнүп келген кижилерниң социал ижигиишкинин болдурары-биле муниципалитет комиссиязын тургускан дээрзин мэрияның парлалга албаны дыңнадып турар.

  Статистика сан-чурагайындан алырга, дагын кем-херек үүлгедиишкинин кылганының кол-кол чылдагааннары болза, ниитилелге тааржып чадап кааны база ажыл чок чорук болуп турар. Чогум-на ынчангаш хамаатыларның ук хевирин ниитилел амыдыралынга чаңчыктырарын идепкейжидери эргежок чугула.

  Мэрияга муниципалитет комиссиязы-биле үре-түңнелдиг кады ажылдажылгазы дээш хамаатыларның ук хевириниң кижилерин ажылга хүлээп ап турар бүдүрүлгелерни болгаш организацияларны шаңнаан. Кызыл хоорайның чагырга чериниң даргазы Карим Сагаан-оол «БТК групп» акционерлиг ниитилелдиң Кызыл хоорайда аңгы-башкы салбырының директору Дина Асташевага болгаш «Восток» КХН-ниң кадрлар килдизиниң начальниги Лариса Уюсовага өөрүп четтириишкинин илереткен. БТК групп» АН-де мооң мурнунда шииттирип чораан 15 хамааты ажылдап турар. «Восток» КХН-де ажылдап турар 1100 кижиниң 400 хирези мооң мурнунда шииттирип чораан кижилер.

  Мэрияның кем-херек үүлгедиишкиннерин профилактиказының талазы-биле эргелели ук бүдүрүлгелер-биле кады ажылдап чаңчыккан болгаш моон-даа соңгаар ажылды күштелдирерин планнап турар. Шак ынчаар, 2020 чылда эргелелдиң дилээ-биле 9 кижини ажылга тургускан. Ол ышкаш эргелел 66 рейдини чорудуп, мурнунда шииттирип чораан 265 кижини хынаан.

  Мооң мурнунда шииттирип чораан кижилерге ажылчын туруштарны үлүглеп хуваарының дугайында ТР-ниң Хоойлузунга дүүштүр ындыг кижилерни ажылга хүлээп алырының дугайында чагаа бижиктерни комиссия хоорайның организацияларынче болгаш бүдүрүлгелеринче үргүлчү чорудуп турар. Чонну ажылга хаара тудар төпче чоргускан чагааның түңнелинде ажыл чоктар даңзызынга 12 кижини тургускан. Документилерин катап кылдыртып алзын дээш 15 хамаатыга акша-төгерик-биле дузалаан.

  Эрткен чылдың дургузунда Кызыл хоорайның чагыргазынче хоругдал черлеринден хосталып үнген база найысылалдың девискээринге чурттаар күзелдиг ниитизи-биле 231 хамаатының дугайында дыңнадыг кирген.

  Реклама