Социал керээниң үндезининге

  0
  3

  Чаа-Хөл кожуунга социал керээниң үндезининге 2020 чылда чылда сайгарлыкчы чорукту сайзырадыр талазы-биле 11 төлевилелди боттандырган.

  Чаа-Хөл суурда Аясмаа Солдуп дааранырынга арга-мергежилдиг. Ооң шеверин билир тус черниң чурттакчыларының чагыгларын хүлээп ап, бажыңынга амы-хууда ажылдап турган. Акша-төгериктиң чедишпезинден хууда ажыл-агыйны ажыдып алыр аргазы чок чораан.

  Ажыл чок кижилерге социал керээниң үндезининге дузалап эгелээрге, Аясмаа Анай-ооловна социал керээ ёзугаар 222 муң рубль деткимчени ап, идик-хеп даарарынга херек дериг-херекселди садып алган. 2021 чылдың январь айда бодунуң «Шевер» ательезин ажыткан.

  Амгы үеде ооң ательези чондан хөй чагыгларны хүлээп ап, идик-хепти даарап турар Чаа-Хөл кожуунда чүгле чаңгыс биче бүдүрүлге. Даараныкчы сайгарлыкчы чоруундан баштайгы орулгаларны Аясмаа Солдуп ап, хууда херээн улам сайзырадырын планнап турар.

  Ак-Туруг суурдан Буян Намнай узаныр-чазанырынга хандыкшылдыг шевер аныяк кижи. Ол база социал керээ-биле деткимчени алгаш, электрилиг хирээ, станок дээш чазаныр дериг-херекселдерни садып ап, чазанылга цегин ажыткан. Тыва национал аян-биле стол, сандай, аптара дээш амгы үениң бажың эт-севин Буян Тайбың-оолович кылып турар.

  Социал керээ эрлерниң кылыр ажыл-херээн херээжен кижилер организастаар арганы безин берген. Ак-Туруг суурнуң чурттакчызы Ренада Чусунмаа машиналар дугуйлары септээр биче бүдүрүлгени ажыткан. Ажылчынны ажылга хүлээп ап, хууда херээн шуудадып, ам дээрезинде хөй эвес-даа болза, Ренада Викторовна орулгалыг ажылдап турар апарган.

  Тываның чайгаар үнген кат-чимизин, тооруун чыып, ону болбаазырадыр улуг бүдүрүлгени тургузар эгелээшкинни Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол үндүрген. Аңаа бодунуң үлүүн киирип болур пунктуну ажыдар талазы-биле ажылды Ак-Туруг суурда Солун-кыс Даваа социал керээниң үндезининге амгы үеде чорудуп турар.

  Кат-тоорук хүлээп алырынга, шыгжаарынга болгаш болбаазырадырынга херек дериг-херекселди Солун-кыс Николаевна четчелеп алган. Бо чайын кат-чимисти хүлээп алыр болгаш болбаазырадыр ажылды эгелээринге ол белеткенип турар.

  Чаа-Хөл кожуунда Ш. О. Опан, Ш. К. Натпит, Ш. М. Өлзей-оол дээш өскелер-даа аңгы-аңгы хевирлерниң хууда ажыл-агыйын ажыдып алырынга деткимчени социал керээ-биле алганнар. Оларның ажыл-херээниң шуудап турарын көргеш, социал керээ үндезининге күрүнеден деткимче алыр күзелдиг кижилер Чаа-Хөл кожууннуң чурттакчыларының аразында көвүдеп турар.

  Реклама