Солаңгы Тамчай: “Чырыдыышкын яамызы Тываны деткип турар”

  0
  10

  Эргижиреп-элээниниң, үрелип-буступ болур байдалдыг апарганы-биле Балгазында школаны хаап каапкан. Школаның оран-савазын 1957 чылда туткан, эргижиреп элээни-ле шын. Ында 1-11 класстарның 598 өөреникчизи, 96 ажылдакчы, 61 башкы бар.

  2019 чылда прокуратура хыналданың чорудуун эгелээн, ооң түңнелинде школаның кол корпузунга улаштыр туткан эге школаның оран-савазының деңзизин тудуп турар хана хыйыжып эгелээни илерээн. 2020 чылда аңаа септелгени чорудуп, хыйышкак хананы ийи талазындан узун ыяштар-биле чыыра тырткан.

  Бо чылдың март 15-те школаның оран-савазын суд приставтары таңмалап хагган. Судтуң шиитпири-биле чоруттунган хамаарылга чок экспертиза школаның кол корпузун ажыглап болур, чүгле аңаа өйлеп-өйлеп хыналдаларны чорудары чугула дээрзин тодараткан.

  Таңды кожуунуң чагырга даргазы Алик Монгуштуң чугаалап турары-биле алырга, прокуратура болгаш хамаарылга чок экспертиза школаны немелде корпустуң байдалы дээш хагган болуп турар. Тус черниң эрге-чагыргалары судтуң шиитпири-биле чөпшээрешпейн, ону хомудаар деп турарлар.

  Чаа көдээ школаның тудуу ам-даа төлевилелде хевээр, ук ажылга, хамык чөпшээрежилгелер-биле кады, эвээш-ле дизе үш хире чыл негеттинер дээрзин республиканың Өөредилге яамызында чугаалап турар.
  Өөредилге чылының төнеринге чедир ийи ажыг ай арткан. Ындыг болганда, өөредилге чорудулгазындан чыдып кагбазы-биле 4-кү улдуңнуң эгезинден тура, 600 хире өөреникчини Балгазында Тываның агроүлетпүр техникумунуң оран-савазынче түр үеде көжүрүп турар. Техникум өөредилге корпузундан курлавыр төптү болгаш 15 кабинетти тускайлап берген, аңаа уруглар үш ээлчегге өөренирлер.

  Школаның чаа оран-савазының тудуунуң айтырыы ам-даа ажык хевээр болгаш кончуг берге шиитпирлеттинип турар, ону федералдыг деңнелге үзе шиитпирлээри чугула. 2021 чылда Кызылга 825 олуттуг школаны тудары көрдүнген. Балгазында школадан аңгыда, республикада 32 көдээ школа эргижиреп-элээн деп санаттырар. Эрткен чүс чылдың 20 чылдарында-ла улусчу тудуг аргазы-биле туттунган школалар безин бар (Тес-Хемниң Самагалдай школазы, Улуг-Хемниң Торгалыг школазы).

  Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды Солаңгы Тамчай Балгазынга чаа школа тудуунуң айтырыы ооң онза хайгааралында деп демдеглээн.

  – РФ-тиң чырыдыышкын сайыдының оралакчызы Андрей Николаев-биле ужуражылга эртти. Бистиң талавыстан 2021 чылда туттунар объектилериниң чидиг айтырыгларын киирдивис. РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының кичээнгейиниң төвүнде 23 уруглар садының талазы-биле айтырыг бар. Шиитпирлээр айтырыгларның иштинде Балгазынның школазы база бар – дөгеревис, бирги ээлчегде, ада-иелер бичии шыдажыр болган-дыр бис. Чаа школа тудуунуң айтырыын черле шиитпирлээр бис – деп, соцчеткилерде бодунуң арынынга сайыт бижээн.

  Ол ышкаш РФ-тиң чырыдыышкын сайыдының оралакчызы Андрей Николаев бо айтырыгга Тываны деткип турар деп, Солаңгы Тамчай демдеглээн. Оон аңгыда сайыт Чырыдыышкын яамызында курлавыр фондузу чок дээрзин айыткан. «Ынчалзажок Балгазын школазының берге байдалынче кирип, аңаа чаа школаны тударының айтырыын кады ажылдап кылыр бис” – деп ол дыңнаткан.

  Реклама