Совет үелерде безин хары угда ол хирени тутпайн турган

  0
  8

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тудуг адырынга кылган ажылдарның дугайында соцчеткилерде бодунуң арынында бижээн.

  – 2020 чылда чаа тудугже, объектилерни чаартырынче болгаш катап тургузарынче 4 млрд. 441 сая рубльди угландырган. Ынча хөй акша-хөреңгини республиканың шиңгээдип алганы дэээрге-ле, бистиң экономикавыстың башкарыкчы күжү болур тудуг адырының деңгел-шинээниниң чылдан чылче өзүр олурарын көргүзүп турар.

  Чыл дургузунда 984 объектини туттувус, ооң кол нуруузу – чаа тудуглар. Ооң иштинде 35 хөй квартиралыг, өскүс уругларга 203 бажың, хамаатыларны бустур четкен оран-савадан көжүрериниң программазы-биле 594 квартираны, Ак-Эрик сууурда 176 олуттуг школа, Кызылда Аныяктар ордузу, 6 көдээ клуб, Чадаана хоорайда спортчу өргээ, 36 спорт дерии, 27 ФАП, Авыйганда бажың-интернаттың 40 оруннуг чуртталга корпузу, албан чериниң 734 чуртталга бажыңы, Кызыл-Хая суурда суг алыр чер, 18 мал чевээ, 25 албан чери. Оларның бир чамдыыызын шагда тудуп эгелээн-даа болза, кылган ажылдарның хемчээли аажок улуг, совет үелерде безин хары угда ол хирени тутпайн турган.

  Бо чылын тудугга 3 млрд. 37 сая рубль көрдүнген. Ол дээрге чыл эгезинде-дир. Чоорту инвестицияларның хемчээлин улгаттырар бис. Эрткен неделяда РФ-тиң Чазаандан деткимчени ап, туттунуп турар социал объектилерге, эмнелгелерни дериг-херекселдер-биле дерииринге болгаш өске-даа сорулгаларга немелде акшаландырыышкынны алдывыс. Ол дээрге ам-даа 650 сая рубль-дир. Ынчап келирге, национал төлевилелдер талазы-биле төнчү түң эрткен чылга көөрде хөй болур.
  Хемчээлдерни болгаш тудугнуң темпилерин бедик деңнелге тудар херек.

   

  Реклама