Совет үениң арга-дуржулгазы

  0
  5
  Совет үениң арга-дуржулгазы

  Найысылал Кызыл хоорайның иштинге болгаш ооң чоок кавызында дачаларның аразынга пасссажирлер аргыштырылгазын республикада дың чаңгыс муниципалдыг унитарлыг «Кызылгортранс» бүдүрүлге биле хууда автобустарлыг сайгарлыкчылар боттандырып турар.

  Кызыл хоорайга пассажирлер аргыштырылгазынга муниципалдыг автотранспорт бүдүрүлгезиниң үлүг-хуузун улгаттырар, пассажирлерге ачы-дузаның шынарын экижидер, эң ылаңгыя кижилерниң айыыл чок чоруун хандырар дээш, республиканың удуртулгазы, Кызылдың мэриязы күжениишкинниг ажылдаан. Ооң түңнелинде «Кызылгортранс» бүдүрүлгениң автобустарының саны көвүдээн. Ынчалза-даа оларны башкарып ажылдаар чолаачылар болгаш кондукторлар чедишпейн турар.

  “Д” категория шынзылгалыг 59 чолаачы болгаш 50 кондуктор амгы үеде херек. Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төп дамчыштыр оларны шилип турар. “Д” категорияның 10 чолаачызы ажылдаар күзелин илереткен. 17 кижи кондукторлап ажылдаар болган.

  Кызылдың пассажир автотранспорт бүдүрүлгезинге херек чолаачыларны четчелеп алыр сорулга-биле бо бүдүрүлгениң совет үеде арга-дуржулгазын катап ажыглаар деп шиитпирлээн. «В», «С» категорияларның шынзылгазы бар чолаачыларны 3 ай хуусааалыг курска халас өөреткеш, “Д” категорияны тывыскаш, бүдүрүлге ажылга хүлээп алыр.

  Чолаачыларны болгаш кондукторларны бүдүрүлгеге быжыглаар сорулга-биле оларны чуртталга шөлү-биле хандырар, школа назыны четпээн ажы-төлүн уруглар садынга тургузар талазы-биле ажылды «Кызылгортранс» бүдүрүлгениң удуртулгазы биле хоорайның мэриязы чорудуп эгелээн. Хөй-ниити чуртталга бажыңында 10 өрээлдерни бүдүрүлгеже ажылдап кирген кижилерге тускайлап берген. 2021 чылда хөй-ниити чуртталга бажыңын тударын планнаан.

  Кызылдың пассажирлер АТБ-зиниң ажылдакчыларының ажыл төлевириниң хемчээлин, күрүнениң социал магадылалдарын чедирерин Кызылдың мэриязының удуртулгазы шыңгыы хыналдага алган.
  Айда 40 муң рубль ортумак шалың, чуртталга шөлү-биле хандырылга, күрүнениң долу социал пакедин ажыглаары амгы берге үеде багай эвес ажык-дүжүк деп бүдүрүлгеде ажылдай берген кижилер санап турарлар.

  Реклама