Спорт амыдыралды идепкейжиткен

  0
  2

  Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол спорттуң аңгы-аңгы хевирлеринге дыка хандыкшылдыг, бодунуң хууда үлегер-чижээ-биле күш-культураның болгаш спорттуң кижиниң кадыкшылынга, угаан-медерелинге болгаш тура-соруунга чүү хире эки салдарлыын көргүзүп чоруур.

  Эң ылаңгыя элээди болгаш аныяк оолдар, уругларны спортка хаара тудар дээш, улуг организастыг ажылды республиканың удуртукчузу албан-дужаалга ажылдап эгелээнден бээр күжениишкинниг чорудуп келген. Ооң түңнелинде Тываның хоорай, суурларында ажык спорт шөлдери, кыжын-чайын ажылдаар спорт залдары туттунган. “Эзирлер уязы” губернатор төлевилели-биле туттунган биче спорт залдары чүгле хүрешти эвес, бокс, гимнастика дээн ышкаш улуг шөл хереглевес спортуң хевирлерин суурларга хөгжүдер арганы тургускан.

  Шолбан Кара-оолдуң мындыг организастыг ажылы спортчу амыдыралды улам идепкейжиткен. Спортчу бөлгүмнер көвүдээн, маргылдаалар удаа-дараа болуп турар. Эрткен дыштаныр хүннерде республикага кожуун болгаш суму чергелиг спортчу маргылдаалар эрткен.

  Улуг-Хем кожууннуң бирги чери дээш 2006-2007 чылдарда төрүттүнген уругларның командаларының аразынга баскетбол маргылдаазы болган. Кожууннуң школаларының чеди командазы маргылдаага киришкен. Оларның аразынга болган чидиг демиселдиң түңнелинде, Шагаан-Арыг № 1 ортумак школазының командазы тергидээш, бирги черни чаалап алган. Ийиги болгаш үшкү шаңналдыг черлерни Арыскан биле Арыг-Үзүү школаларының өөреникчилер командалары тус-тузунда үлешкеннер.

  Чаа-Хөл сумунуң күш-ажылчы коллективтериниң аразынга биче-футбол маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа 3 команда киришкен. Маргылдаага киришкен командаларның саны эвээш-даа болза, оларның кежигүннериниң аразынга демисел чидиг, көрүкчүлерге солун болган. Сарбакай аттыг спортчу школаның командазы бирги черни чаалап алган. “Хүнчүгеш” уруглары сады биле Чаа-Хөлдүң ниити билиг школазының командазы ийиги болгаш үшкү черлерни үлешкеннер.

  Каа-Хем кожууннуң бирги чери дээш 2003-2005 чылдарда төрүттүнген оолдарның командаларының аразынга хол бөмбүүнге маргылдаа кончуг чидиг демиселге эрткен. Бүрен-Хем, Бүрен-Бай-Хаак, Бояровка, Ильинка, Сарыг-Септиң № 1, Суг-Бажы школаларының, көдээ техникум болгаш спорт школазының сургуулдарының командаларының аразындан Бүрен-Хем школазының командазының ойнакчылары бедик мергежилдиин, тиилелгеже чүткүлдүүн көргүзүп, бирги черни чаалап алган. Команданың тренери Денис Сагаан-оол.

  Реклама