Спутникке чаа спорт шөлүн тудар

  0
  3
  2021 чылда Кызылдың Спутник микрорайонунга ажык хевирниң күш-культура-кадыкшыдылга комплекизин тудар, ооң турар черин Тываның чурттакчылары боттары шилип алган.

  Спортчу деригниң тудуун бо чылдың августа эгелээри көрдүнген, ону «Демография» национал төлевилелдиң “Спорт – амыдыралдың овур-хевири” төлевилели-биле боттандырар. Бо сорулгаларга федералдыг бюджет 20,0 сая рубльди үндүрүп берген, кады акшаландырылганың 1 хуузу тус чер бюджединге онаажыр.

  Объектиниң иштинче кылымал сигенниг бут-бөмбүүнүң, баскетбол болгаш хол-бөмбүү ойнаар шөлдер, кудумчунуң спортчу комплекизи база чаржып маңнаар орук кирип турар. Ол ышкаш ажык хевирниң күш-культура-кадыкшыдылга комплекизинче 100 олуттуг шывыглыг индир база кирип турар.

  — Тываның девискээринге «Демография» национал төлевилелди боттандырып турар бүгү үениң дургузунда Тываның чурттакчыларының спорт-биле холбажырынга таарымчалыг байдалдарны тургузарынга күштүг идигни берип турары билдинип келир. Ажык хевирниң күш-культура-кадыкшыдылга комплекизин тудуп-тургузары күш-культура болгаш спорт-биле доктаамал холбажып турар кижилерниң үлүүн бедидер – деп, Тыва Республиканың спорт сайыды демдеглээн.
  Реклама