Студент чуртталга

  0
  14
  Студент чуртталга

  Бо неделяда Кызыл хоорайның ортумак өөредилге черлеринге солун болгаш ажыктыг болуушкуннар болган.

  Кызылдың медицина колледжинде өөренип турар студентилерниң аразында уран чүүлге сонуургалдыг, ырлаар дээш өске-даа чогаадыкчы салым-чаяаны сайзыраңгай оолдар, уруглар бар.

  Колледжтиң ниити чуртталга бажыңында чурттап турар студентилерге «Аялга muzic» студияның аныяк артизи Аймон аалдап чораан. Аймон дээрге Айдыс Монгуштуң ат-сывының баштай слогтарындан тургустунган чогаадыкчы ады.

  Ужуражыышкын үезинде Айдыс Монгуш бодунуң болгаш «Аялга muzic» студияның чогаадыкчы ажылының база мооң соңгааргы чогаадыкчы планнарының дугайында оолдар, уругларга чугаалап берген. Боду гитарага ойнап үдээш, ырларны күүсеткен. Ыраажы ат-сураа аныяктар аразында алгыг апарган аныяк артист Кызылдың медицина колледжиниң студентилери-биле чогаадыкчы харылзаазын үспезин, аалдап кээп турарын аазаан.

  Агаар-бойдустуң чараштыр частыр часкы үезинде аныяк кижилер аянныг кылдыр көстүрүн күзээр. Эң ылаңгыя уруглар арын-шырайы чараш, арыг-силиг болурунче сагышты сала бээрлер. Келир үениң эмчилери уруглар арынны, холдарны чазын канчаар ажаарын эки билир-даа болза, оларның арын-шырайы улам аянныг болзун дээш, визажистти чалап, мастер-классты эрттирип, ажыктыг чүүлдерни билип алганнар.

  Республиканың аныяктарының аразындан хөй уруглар, оолдар Кызылдың экономика болгаш хоойлу-дүрүм техникумунга өөредилгени шилип, экономика болгаш хоойу-дүрүм талазы-биле ханы эртем-билигни чедип алгаш, бүдүрүлгелерде боттарының мергежилдериниң аайы-биле ажылдап, чамдыызы боттарының хууда ажыл-херээн ажыдып, чедиишкинниг сайгарлыкчылап чоруурлар.

  Амгы үеде ында өөренип турар студентилер техникумнуң март 28-те 75 чыл юбилейинге уткуштур солун программалыг концерти белеткээш, Тываның алдарлыг өөредилге чериниң хоочуннарын чалааш, оларга техникумнуң юбилейи-биле байыр чедирип, кадыкшылды болгашг аас-кежикти күзээш, солун программалыг концертти көргүзүп бараалгатканнар.

  Реклама