Суму чергелиг төлевилел – “Казыра”

  0
  1

  Тывада чедиишкинниг боттанып турар «Инек – чемгерикчи малым» губернатор төлевилелинге Таңды кожууннуң Арыг-Бажы сумузундан киржир күзелдиг улустуң саны хөй. Ынчангаш ук төлевилелдиң чорудуу-биле суму чагыргазының болгаш депутаттар корпузунуң саналдааны суму чергелиг “Казыра” төлевилелди 2017 чылда амыдыралда боттандырып эгелээнин социал ажыл талазы-биле специалист Аюсана Монгуш дыңнаткан.

  Тус черниң эрге-чагыргазы акша-хөреңгини чыггаш, доругуп келген 8-9 айлыг бызааларны садып алган. Төлевилелдиң негелделери езугаар, ийи чыл болганда казыралар апарган бызааларны олар суму чагыргазынга хүлээткен. Улаштыр 2019 чылда шилилге эрткен киржчикчилерге үш казыраны дамчыткан. Бо чылын база “Казыра” төлевилелдиң киржикчилери малын хүлээдиптерге, шилилге эрткен өг-бүлелер алыр.

  Суму чергелиг төлевилелдиң бирээзи – ийи ажы-төлдүг Ирина Симонова биле Валерий Онопконуң өг-бүлези. Олар казыраны 2019 чылда алган. Өг-бүлениң уруглары школа назылыг. Валерий Онопко тракторлуг эжи-биле демнежип, сигенни, немелде мал чемин белеткеп алыр.

  – Мооң мурнунда бода малды тудуп турган бис. Чеди харлыымдан тура инектер саап эгелээн мен. Алган казыравыс инек апарган. Чемгерикчивис Мила бо чылын төрүүр. Аныяк болгаш, аажы-чаңы дедир. Уругларымны мүн-не чанынче чагдадып турар апарган, ынчалза-даа чамдыкта үзер дей бээр. Чоорту чаажай бээр боор. Сүттен кылган ынак чемивистиң рецептизи – сүттүң аазын сковородкаже куткаш, дузааш, оожум отка аскын хаггаш белеткээр. Бир чартыы быжа бээрге, аңдара салыр. Тулган дээн быштак ол болур. Оон аңгыда өг-бүлевистиң кежигүннери пловту доктаамал кылып бээрин дилээр. Ол база ынак чемивис – деп өгнүң кыс ээзи чугаалады.

  2019 чылда огород ажылынга чарлаан мөөрейге тиилекчилерниң санынче Ирина Симонова кирген. Бажыңының девискээринге ногаа, картофельден аңгыда, чүзүн-баазын чечектерни тарып алыр. Уруглары-биле мөөгүлеп, каттап алгаш, болбаазырадып алыр. Машина тургузар черлиг, чунар-бажыңныг. Өгнүң эр ээзи оттулар ыяжын баш бурунгаар белеткеп алыр. Печказын чүгле ыяш-биле одаар. Валерий Онопко тус черниң хуу сайгалыкчызының пилорамазында ажылдап турар.

  Ирина Симонова мөөгүлээринге дыка ынак. Сумунуң херээжен чону ону доктаамал мөөгүлээринче чалаар. Чүге дизе ол шупту мөөгүлерни эки билир.

  Реклама