Сургуулдарга «блокада хлевин» үлээн

  0
  1

  Кызылдың экономика болгаш эрге-хоойлузу техникумунуң сургуулдарынга республиканың национал библиотеказының ажылдакчылары «Блокада хлеви» деп сактыышкын акциязын организастаанын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Библиотеканың ажылдакчылары Ленинград хоорайга Гитлер кандыг коргунчуг салым-чолду белеткеп турганын, совет чон аш-чуттуг 872 хонук бүзээлээшкин хүннерин ажып эрткенин чугаалап бергеннер.
  Бүзээлээшкинниң эң-не берге хүннеринде чонга үлеп турган хлебтиң үлүү 125 грамм турган. Амгы аныяктар ол коргунчуг болуушкуннуң халавын билип, сактып чорзун дээш, «блокада хлевин» көргүзүп тайылбыраан.

  Хемчегниң төнчүзүнде сургуулдар-биле Ленинградтың бүзээлээшкининиң дугайында номнар сайгарылгазын кылгаш, «блокада хлеви» болгаш хуудустарны үлээн.

   

   

  Реклама