Төөгүзүн уттуп, төөревес дээш

  0
  2

  Тываның эрткен төөгүзүнде эң-не чайынанчак болуушкун – Тыва Арат Республиканың тургустунганы. Тыва улуска ниитилел-политиктиг төөгү ужур-уткалыг, бот догуннаан тыва күрүне дугайында билиишкинни салгалдарның угаан-медерелинге таңмалап арттырган ол болуушкунну таптыг-ла 1 чүс чыл эрткенде, 2021 чылда, демдеглеп эрттирип турар.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Айыткалынга Тыва Арат Республиканың 100 чылының дугайында “Эрткен үени утпас. Амгы үеге чоргаарланыр. Келир үеге бүзүрээр” деп чугаалааны бо улуг болуушкунну канчаар демдеглеп эрттиреринге угланыышкынны айыткан. Оларның бирээзи “Кырган-ачамга чагаа” деп төлевилел болган.

  Бо төлевилел-биле ажыл үезинде Тываның эрткен төөгүзүн билип алыр болгаш сайгарар, ооң моон соңгааргы хөгжүлдезиниң уг-шиин амгы үениң салгалы медереп билир байдалды тургузары чугула.

  Аныяк тыва күрүнеге болуп турган болуушкуннарның херечилери – ол үеде тыва болгаш орус дылдарга үнүп турган солуннар. Оларны архивтерден көдүрүп, электроннуг хевирже шилчидери Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң ТАР-ның 100 чылында боттандырып чорудар ажылдарының бирээзи. Бо дээрге кончуг улуг хемчээлдиг ажыл.

  Тыва Арат Республиканың солуннарын электроннуг хевирже анаа-ла шилчидер эвес, оларның арыннарынга парлаттынган хөй санныг материалдарның системниг картотеказын тургузары, паспортизацияны чорудары, электроннуг библиотеказын үндезилээри дээш ажыл эңдерик. Ол электроннуг библиотекага чүгле ТАР үезиниң солуннарының эвес, а номнарының электроннуг хевирлерин база киирер апаар. Бо дээрге чаңгыс юбилейлиг чылдың ажылы эвес, хөй чылдар дургузунда чорудар ажыл.

  Тыва Арат Республиканың солуннары, номнарындан аңгыда Тыва автономнуг область, Тыва АССР үезиниң солуннары, номнары база бар. Олар база Тываның төөгүзүнүң херечилери.

  Реклама