Төлептиг өг-бүлелерни илереткен

  0
  4

  ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының социал адырының аныяк специалистериниң чөвүлелиниң эгелекчи саналы-биле кышкы дыштаныр хүннерде Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төптерниң үделгезинде турар өг-бүлелер ортузунга республика чергелиг “Үлегерлиг өг-бүле бис” деп мөөрейни чарлаанын @tmgnews17 дыңнадып тур. Республика чергелиг онлайн мөөрейге 90 өг-бүле киришкен.

  Бүгү республиканың өг-бүлелери мөөрейни аажок сонуургап, идепкейлиг киришкен. Өг-бүле бүрүзү демниг болуп, өөрүшкүлүг болгаш харыысалгалыг белеткенгенин көргүскен. Аңаа киришкен 90 өг-бүледе шупту 326 уруг бар.

  Өг-бүлениң үнелиг чаңчылдарын хөйге билдингир болдурар, социал идекпейлиг чоруун бедидер, ада-иелер биле уруг-дарыының бот-боттарының аразында хамаарылгазын экижидер, өг-бүлениң кежигүннери-биле кады ойнап-хөглеп дыштанырын организастаар сорулга-биле мөөрейни эрттирген.

  «Чаа чылдың чеми» номинацияга Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек суурдан Алефтина Базырның өг-бүлези, «Спортчу өг-бүле» номинацияга Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурда Аяс Хертектиң хөй ажы-төлдүг өг-бүлези, «Кады чогаадып тур бис» деп номинацияга Сүт-Хөл кожууннуң Бора-Тайга суурдан Анай-Хаак Моңгуштуң өг-бүлези төлептиг болган.

  Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының «Үлегерлиг өг-бүле бис» деп мөөрейниң тиилекчилерин хүндүлел бижиктер, өртектиг белектер болгаш 15 кил манчы-биле шаңнаан. Тиилекчилерге манчыны Күш-ажыл яамызының аныяк специалистер чөвүлелиниң кежигүннери туткан.

  Шаңналдарны Чаа-Хөл, Бай-Тайга, Сүт-Хөлдүң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төптериниң директорларынга дамчыдып берген. Кожуун чагыргалары болгаш соцтөптер тиилекчилерин шаңнап-мактаан.

  Мөөрейге Таңды кожуундан 18, Бай-Тайгадан 10, Чаа-Хөлден 9, Чөөн-Хемчиктен 6, Мөңгүн-Тайгадан 6 өг-бүле киришкен.

  Реклама