Төлевилелдиң ажыы дыка улуг

  0
  0

  Сүт-Хөл кожууннуң Алдан Маадыр сумузунда «Инек – чемгерикчи малым» губернатор төлевилелинде 15 өг-бүле киржип турар. Оларның бода малының баш саны ниитизи-биле бо хүнде 40 ашкан. Губернатор төлевилелиниң малын сумунуң мал эмчизи Тайгаана Ооржак хайгааралга алган.

  Малын кыжын хүр ажырары-биле төлевилелдиң киржикчилери чедер кылдыр белеткеп алган. Немелде мал чеминиң курлавырын болгаш дусту база белеткээн.

  «Инек – чемгерикчи малым» губернатор төлевилелиниң 2016 чылда киржикчилери Ырыстуу биле Саида Монгуштарның өг-бүлезиниң малы өзүп көвүдээн.

  – Эгезинде бо өг-бүлеге бергедээшкиннер турза-даа, олар мал бажын өстүрер сорулганы мурнунга салып, кызымаккай ажылдааннар. Баштай төрүттүнген эр бызаазын кыс молдургага орнап алгаш, малының баш санын чеди чедир өстүрген. Амгы үеде өдээнде ийи инек, бир хунан, ийи молдурга, ийи бызаа бар.

  Күзүн 7 тонна сигенни болгаш немелде мал чемин белеткеп алганнар. Сүт-саан арбын үеде бир инээнден-не 7-10 литр сүттү саап ап, ааржы, быштак, өреме, саржагны белеткеп алыр. Алдан-Маадырның Көжээ деп черге чайлаглап, малын семиртир азырап чаңчыга бергеннер.

  Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге бо төлевилелдиң ажыы дыка улуг деп чүүлдү амыдыралда көрүп тур бис – деп, Сүт-Хөл кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төвүнүң дүрген социал дуза чедирер килдистиң эргелекчизи Чойган Ондар демдеглеп турар.

  Ырыстуу биле Саида Монгуштарның ажы-төлүнүң улуу студент, ийизи өөреникчилер. Олар инектерин карактап, кажаазын аштап, арыглап, кыжын сиген-ширбиил каап бээринге күзелдии-биле дузалажып турар.

  Реклама