Төрээн суурумда хол бөмбүүнүң маргылдаазы

  0
  4

  Эрткен дыштаныр хүннерде Чөөн-Хемчиктиң Чыраа-Бажы суурга хол бөмбүүнүң маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа Чыраа-Бажы, Элдиг-Хем, Бажың-Алаак, Шеми, Чадаана, Найырал, Иймениң чыынды командалары киришкенин Тываның херээженнер чөвүлели дыңнаткан.

  Кадык чаагай амыдыралды, чонну массалыг спортчу хемчеглерге хаара тудар ниити сорулга ёзугаар, Чөөн-Хемчик кожууннуң херээженнер чөвүлели «Төрээн суурум» төлевилелдиң кызыгаары-биле суур бүрүзүнге ээлчеглиг спортчу хемчегни ай санында организастап эрттирер планныг. Маргылдааны январь айда Ийме суурга эрттирген, а март айда Элдиг-Хем суурга болур.

  Маргылдааның чугула дүрүмү – хол бөмбүүнүң шупту дүрүмнерин шыңгыы сагып, оюннуң чаа чараш аргаларын тып ажыглаары дээрзин Чыраа-Бажы суурнуң херээженнер чөвүлелиниң даргазы Урана Сонам тайылбырлаан.

  Командаларның шыырак белеткенгенин шииткекчилер демдеглээн. Бирги черге – Ийме суурнуң, ийиги черге – Шеми суурнуң, үшкү черге – Бажың-Алаак суурнуң, дөрткү черге – Теве-Хая суурнуң командалары төлептиг болган. «Тергиин камгалал» деп номинацияга тускай шаңналды Чыраа-Бажының спортчузу Чодураа Дуран-ооловнага тывыскан.
  Суурнуң чону херээжен улустуң эгелекчи саналын өөрүшкүлүг деткип, спортчу маргылдааларга деткикчилеп турар. Спорчу аалчыларны чиң сарыг сүттүг шайы, чигир-боовазы-биле уткуп хүндүлээн.

  Реклама