Төрел аймактар генетиктерниң баазазында

  0
  2
  Төрел аймактар генетиктерниң баазазында

  Тываның күрүне университединиң «Эврика» эртем төвүн Россияның интеллектуалдыг хуу өнчү, патент болгаш бараан демдектериниң талазы-биле федералдыг албанга бүрүткээн.

  ТывКУ-нуң генетика лабораториязының эргелекчизи, биология эртемнериниң кандидады Чодураа Доржунуң удуртулгазы-биле студентилерниң эртем бөлүү Доңгак деп тыва төрел аймактың төлээлериниң дугайында шинчилелди кылып турган.

  «Доңгак деп тыва аймактың антропологтуг портединиң коллекциязы» деп ажылын Роспатентиге бүрүткедип каан. Төрел аймактың фото чуруктарын болгаш хан-уксаазының тургузуунуң дугайында кол медээлерни чыырынга бойдус-география эртемнериниң факультединде өөренип турар студентилер киришкен. Доңгак деп аймактың төлээлериниң портреттери медээлер баазазының кол кезээн тургузуп турар.

  Эртем бөлгүмүнүң кичээлдеринге студентилерниң генетиктиг болгаш антропологтуг шинчилелдерниң янзы-бүрү аргаларын шиңгээдип, чыып алган материалдарын түңнеп, бөлүктеп тургузуп өөренип турарлар.
  «Эврика» бөлгүмүнүң кежигүннери шупту тыва аймактарны шинчилээр деп турар.

  Реклама