Тарыткан соонда эскериглерим

  0
  10
  Новосибирскиде Е. Мешалкин аттыг клиникага чүрекке нарын ажык кезиишкинни эртип, ооң ужуктарындан амдыгаа дээр оңгарлып чадап чоруур кижиге covid-19-ка удур тарылга дугайында чугаалаарга, баштайгы дээрезинде бүзүревээн мен. Кандыг-даа таладан ап көөрге, тарыдар хире барымдаалар менде чок хире.

  Мени хайгаарап турар эмчилеримден “Ажырбас” деп харыыны алгаш, сыкыртыр сестралар манап олур мен. Чаңгыс кижиге бир ампуланы кайыын чарыгдаар боор ийик — албан беш кижи-биле үлежир боор чүве-дир. Ынчан республикага “Гам-Ковид-Вак” вакцинаның ээлчеглиг туңу чедип келген турган. Ооң кадында чурттуң алдар-аттыг кижилери, РФ-тиң Чазааның Даргазы М. Мишустин, федералдыг сайыттар тарыдарының эргежок чугулазын хүннүң-даңның телевизордан чугаалап кээрге, боданмас арга чок. РФ-тиң Чазак Даргазының-даа, эмчилерниң-даа чугаалап турарындан алырга, кедизинде барып тарылга өртектиг апарып база болур хире. “Эки тураның халас тарылгазы чоруп турда, ындыг арга-шинекти долузу-биле ажыглаар херек” деп, М.Мишустин чугаалаан болгай.

  Тарылгадан корткан херээ чок деп түңнелди бодумга үндүрдүм. Мооң мурнунда гриппке удур тарылганы эрткен кижи мен, ооң ачызында бо чылын өршээлдиг болуп, чаңгыс-даа хөк диведим. “Гам-Ковид-Вак” вакцинаның салдары база ындыг-ла боор чорду – бичии када эът изиир, шыырныгар, сөөк-даяк ыстаар, баш аартыр. Гриппке удур тарылга кара олчаан.

  Ам апрель 27-де тарылганың ийиги чадазы эртер. Бо удаада бүзүрелим, дидимим биеэгизинден артык болур.

  Артур Хертек, хоочун журналист.
  Реклама