Телемедицина консультациязын алыр аргалыг апаар

  0
  2

  Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая база Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем сумуларында фельдшер-акушер пунктуларының тудуу доозулган.

  Чаа ФАП-тарда изиг, соок суглуг, амгы үениң чылыдылга системазын тургускан. Шупту оран-сава чаа дериг болгаш медицина техниказы-биле хандырттынар.

  Ол ышкаш дүрген харылзаалыг интернетти кожар, ол ынчан көдээ черниң чурттакчылары телемедицина консультациязын алыр аргалыг апаар. Ол дээрге, республиканың эмнелге албан черлериниң тускай специалистери-биле ырактан харылзажыры болур.

  Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының медицина төвү база Каа-Хем кожууннуң төп эмнелгези ук объектилерниң девискээринге биче архитектура хевирлерин тургузуп, ажыл-агыйның тудуун база тудар.

  Амгы үеде документилер белеткээр талазы-биле ажылдар чоруп турар.

  Реклама