Тергииннерниң тергииннеринге

  0
  0

  Шагаа бүдүүзүнде Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының хуралдаар залынга ажыл-ишчи, уран талантылыг кижилерни шаңнап мактаарының байырлыг ёзулалы болган.

  Россияның, Тываның, Чөөн-Хемчик кожууннуң ыдык ырларын күүсеткен соонда Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга даргазы Алексей Тюлюш, кожууннуң Төлээлекчилер Хуралының даргазы Доржу Монгуш, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Байбек Монгуш, Тываның Баштынының Чөөн-Хемчик кожуунда бүрүн эргелиг төлээзи Родин Сат олар чыылган ажыл-ишчилерге, хоочуннарга, ажыл-агыйга тергииннерниң тергииннеринге Шагаа-биле байыр чедирип, Инек чылында кадыкшылды, аас-кежикти, амыдырыл-чуртталгага чедиишкиннерни күзээннер.

  Эрткен 2020 чылда ажыл-ишке шылгарааннарга шаңналдарны байырлыг байдалга тывыскан. Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга даргазының хүндүлел бижиктерин Хайыраканда хуу-дузалал ажыл-агыйынын удуртукчузу Нина Кара-Салга, Хорум-Дагда фелдьшер-акушер пунктузунуң эргелекчизи Мая Ховалыгга, санитар Зоя Моңгушка, Шемиден хоочуннар Александр биле Нина Кууларларга, Чадаанада уруглар болгаш элээдилернин спорт школазының тренерлери Оолак Доскаарга, Чечена Монгушка, «Юбилейное» көдээ хереглекчилер ниитилелиниң даргазы Наталья Ооржакка тывыскан.

  «Чөөн-Хемчик кожууннуң сайзыралынга ачы-хавыяазы дээш» деп медальды Уран Кууларга, Чадаананың №3 ортумак школазының инженери Мөнгүн-оол Сеглеңмейге тывыскан.

  «Чөөн-Хемчик кожууннуң алдарлыг ажылдакчызы» деп атты Чадаанада мал эмнелгезиниң эргелекчизи Байлак Сарыгларга, мал эмчизи Чойганмаа Моңгушка, хоочун чылгычылар Борис Ондарга, Шолбан Моңгушка тывыскан.

  «Чөөн-Хемчик кожууннуң кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы» бедик атты пенсионер Светлана Монгушка, лаборант Мария Сатка, уруглар эмчизи Валентина Ооржакка тывыскан.

  «Чөөн-Хемчик кожууннуң культуразының алдарлыг ажылдакчызы» деп атка Чадаанада К.Ч. Тамдын аттыг уругларның уран чүүл школазының башкызы Светлана Ноябрь, М. Мерген-Херел аттыг кожууннуң төп культура бажыңының ажылдакчызы Сайдаш Ондар олар төлептиг болганар.

  «Чөөн-Хемчик кожууннуң алдарлыг ажылдакчызы» деп атты Хорум-Дагдан Станислав Ооржакка, Шемиден Өпеймаа Монгушка, Хайыракандан Алексей Ооржакка, Билзекей Сатка, Чадаанада «Малышок» уруглар садындан Оюмаа Монгушка тывыскан.

  «Чөөн-Хемчик кожууннуң өөредилге шугумунуң алдарлыг ажылдакчызы» Чадаананың №3 ортумак школазындан Чеченмаа Ондарга, Чадаананын №2 ортумак школазының башкызы Марта Монгушка, Чадаанадан №1 ортумак школазының хоочун башкызы Долума Сундуйга, Чадаананың №4 школадан Серафима Тас-оол дээш кожууннуң улус өөредилгезинге улуг үлүүн киирген өске-даа кижилерге тывыскан.

  Ол ышкаш Чөөн-Хемчик кожууннуң Төлээлекчилер хуралының болгаш ТР-ниң Дээди Хуралының шаңналдарын база ажыл-ишке шылгарааннарга тывыскан.

  Вячеслав МОНГУШ

   

   

  Реклама