Тиилээри дээрге бүдүн эртем-дир

  0
  3
  ТывКУ-нуң Шериг өөредилге төвүнге хамааты-ада-чуртчу ужуралдыг оюн болуп турган. Ада-чурт камгалакчыларының хүнүнге тураскааткан «Тиилээриниң эртеми» деп хамааты-ада-чуртчу ужуралдыг оюнну (квест) чылдың-на эрттирери университеттиң чаңчылы болур.

  Бо чылын ТывКУ-нуң шупту факультеттеринден тиилелге дээш маргылдаага үш оол, үш уругдан тургустунган 11 команда киришкен. Ол хемчег университеттиң Шериг өөредилге төвүнге болган. Маргылдаа элээн каш чадалыг: шеригжиткен эстафета, газка удур маска кедип алгаш, автоматты чыып, чазары, шериг темалыг викторинага шын харылаары.

  Байырлыг чыскаал болгаш төлге тырткан соонда, Шериг өөредилге төвүнүң даргазы полковник Кыдыкбек Шерипов айтыышкынны тодаргай тайылбырлап берген. Киржикчилерниң шуптузу, команда бүрүзү, дайынчы хөөн-биле чүгле тиилелгеже чүткүлдүг турган. Офицер башкылар ужуралдыг оюнга доктаамал тиилекчилер турбас дээрзин чугаалаан. Эрткен чылын экономика факультединиң, а 2019 чылда инженер-техниктиг факультеттиң командазы тиилээн.

  Эрттирикчилер чаңчыл аайы-биле «боодалга адарын» бо чылын «бөмбүк кагар» кылдыр солаан. Дүрүм ёзугаар команданың бир төлээзи ырак черден бөмбүктү удурланыкчыларының хаалгазынче киир шывадап октаар ужурлуг. Студент уруглар бо чылын тергиин эки белеткенгенин көргүскен. Соок хаттыг-даа болза, боттарының маникюрун камнавайн, дайынчы чепсекти кончуг таптыг чыып, чазып турган. Күш-шыдалдыг шыырак оолдарны аарыг улус дажыыр херекселге көдүрүп алгаш, чедирип турган.

  Автомат чыып, чазарынга көңгүс бергедевээнин Чимиза Дыртык чугаалаан. «Школага өөренип тургаш, аныяк армейжилерниң одуруунга турган мен. Оолдардан дудак чокка чепсекти чазып, эптеп чыыр кылдыр бисти аңаа өөредип турган» – деп, инженер-техниктиг факультеттиң студентизи чугаалаан.

  Маргылдаа – чогаадып каан шериг тулчуушкуну-даа болза, боттарын ёзулуг солдаттар кылдыр билип турганын студентилер демдеглээн.
  Ужуралдыг оюннуң түңнелинде бирги черни көдээ ажыл-агый факультединиң, а ийиги черни Кызылдың педагогика колледжиниң командазы алган. Баллдары деңнежи берген ийи команда: инженер-техниктиг болгаш бойдус-география факультединиң командалары үшкү черге төлептиг болган. Шупту тиилекчилерге дипломнарны болгаш чигир-чимистиг белекти тывыскан.
  Реклама