Тиилелгениң ырылары

  0
  1

  Тыва Үндезин культура төвүнүң концерт залынга дүүн дайын, солдаттар, тулчуушкуннар, тиилелге болгаш Тыва дугайында ырлар чаңгыланып турган. Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 75 чылынга болгаш Тыва Арат Республиканың тургустунганының 100 чылынга тураскааткан, чонга эки билдингир фронтучу ырларның база Тываның композиторларының болгаш шүлүкчүлериниң чаа ырларының концерти болуп турганы ол.

  Нептереңгей ат-сураглыг эрги болгаш чаа ырларны аныяк бот-тывынгыр болгаш профессионал ыраажылар күүсеткеннер. Бүгү Тывага билдингир композитор Владимир Серенниң удуртканы Кызыл кожууннуң «Аян тудаал» деп ыры ансамблиниң, Алексей Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл колледжиниң студентилериниң хорунуң күүсеткен ырларын көрүкчүлер дыка сонуургап дыңнааннар. Кызылдың уран чүүл колледжиниң студентилериниң хорун башкызы Чодураа Сат дирижерлаан.

  “Мени мана”, «Тиилелгениң чазы» деп фронтучу ырылар, Тыва Арат Республиканың 100 чылынга тураскааткан «Таңды-Тыва Улус», «Суг-Бажы», «Тыва чүүден эгелээнил?» дээш өске-даа ырлар дыңнакчыларның сагыш-сеткилин уярадыр куттулуп турган.

  Республиканың улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвүнүң директору Елена Ондар, эрги сураглыг болгаш чаа ырларның концертин организастап эрттиреринге киржилгези дээш, Тываның композиторлар эвилелинге улуу-биле өөрүп четтиргенин илереткен. Концерт программазынга чаа ырлары кирген композиторларга болгаш чогаалчыларга, ыраажыларга дипломнарны болгаш өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.

  Реклама