Тодаргай түңнел дээш ажылдаарынга белен бис

  0
  2

  РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустинниң Тываже келгени-биле холбаштыр Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Решетников-биле чөвүлел хуралды видео-конференция харылзаазын дамчыштыр эрттирген. Аңаа республиканың яамылары, албан черлери болгаш муниципалитеттери киришкен.

  Тожу кожууннуң чагырга даргазы Буян Ондар чөвүлел хуралга хамаарыштыр социал четкилерге бодунуң арынында бижээн.

  – Хуралга сайгарып, чугаалашкан кол дөрт айтырыгның үжү Тожу кожууннуң социал-экономиктиг хөжүлдези-биле холбашкан болган. Оларны тодаргайлап чугаалаарга, мындыг: Ак-Сугнуң хөй металлдыг рудалар чыдымының шиңгээлдези, федералдыг трассага каттыжа бээр Ырбан – Сыстыг-Хем – Хүт аразының автооруунуң тудуу, ындыг чүүл бистиң кожуунга сайгарлыкчы чоруктуң, тудуг адырының болгаш бүдүрүлгениң хөгжүлдезинге магалыг арга-шинекти ажыдар.

  Оон аңгыда, Иркутск облазында Туманное суурдан Ак-Суг чыдымы – Тоора-Хем – Копту-Аксы (Бояровка) аразында электри дамчыдылгазының шугумун шөериниң айтырыын чугаалашкан. Ындыг чүүл бистиң кожуун ышкаш аар өртектиг болгаш идегел чок электри энергиязын дизель генераторларны дамчыштырап ап турар кожуунга тоң чугула. Херек мындыг янзылыг шиитпирлеттинзе, кожуунну турум электри-биле хандырарының айтырыы шиитпирлеттинер. Ол ышкаш амгы үениинге бодаарга, чиик өртектиг электри энергиязын алыр арга тыптып кээр. Кожа-хелбээ регионнарга көөрде, бисте электриниң өртээ 3-5 катап аар болуп турарының дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаңгыс эвес удаа көдүрүп турган.

  Чидиг айтырыгларның шиитпирлээшкини кожууннуң инфраструктуразының хөгжүлдезинге идигни бээр – оруктар экижиир, турум электри хандырылгазы көстүп кээр, доктаамал ажылчын туруштар немежир.

  Ол бүгүнү Тываның Чазааның, Россияның Президентизи Владимир Путинниң болгаш бистиң чаңгыс чер-чурттувус Сергей Шойгунуң дорт деткимчезиниң ачызында боттандырып турар. А бистер, Тожу кожууннуң чагыргазы, Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезининиң амы-хууда программазын барымдаалап, тодаргай түңнел дээш ажылдаарынга белен бис.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң командазы – боттуг үүле-херектерниң командазы-дыр.

  Реклама