Тоску классчыларга бирги шылгалда

  0
  1

  Дүүн республиканың 154 школазының 5237 тоску классчылары орус дылга түңнел шылгалданы эрткенин @tmgnews17 дыңнадып тур. Тос класстарга бо бир дугаар шенелде-дир – күрүнениң түңнел аттестациязынче кирер эргени алыр шылгалда.

  Түңнел шылгалданы өөреникчилер боттарының чаңчыккан школаларынга, таарымчалыг байдалга дужааган. Оларның арыннарында өөрүшкү болгаш оожургал, боттарының билиинге бүзүрел оттуп келген. Тоску классчылар мурнунда ийи катап регионалдыг белеткел хемчеглеринге киришкеш, эки түңнелдерни көргүскеннер.

  “Тос класс өөреникчилеринге түңнел шылгалда 3 дугаар чыл эртип турар. Олар бо шылгалданы чедиишкинниг эртип алыр болза, күрүнениң түңнел аттестациязынче кирер эргени алыр. Өөредилге албан черлеринде шылгалдалар үезинде Covid-19 хамчыын нептеретпези-биле Росхереглелхайгааралдың негелделеринге дүүштүр организастап турар” – деп, ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының бирги оралакчызы Наталья Масленникова демдеглээн. Наталья Анатольевна доозукчуларга шылгалдаларны чедиишкинниг дужаарын күзээн.

  Шылгалданың түңнели-биле өөреникчилер “зачет” азы “незачет” алыр. Уругларга дөрт онаалга берген: сөзүглелди ыыткыр номчуур, сөзүглелди немеп тургаш, катап чугаалаар, шилип алган темазынга монолог база шылгалда хүлээп турар башкы-биле чугаа. Белеткениринче 15 минута бээр.

  “Эки белеткенип алзымза-даа, бичии сүрээденчиг болду. Хөй номчуттунуп турдум. Башкы-биле чугаа чорудары чугула деп бодаар мен. Менден кудумчуга үе эрттирери ажыктыг бе база балыктаар дуржулгам бар бе деп айтырыглар салган. Ачам-биле балыктап турган мен, дуржулгам бар деп харыыладым. Архитектор Баженов дугайында сөзүглел таварышкан, мен ону билбес болдум. Ынчалза-даа ооң чогаадып тургускан бажыңнарын билир мен. Улуг бергедээшкиннер турбады, ынчангаш шупту дужаап алган бис деп бүзүреп тур мен.” – деп, Кызылдың № 4 школазының тоску классчызы Виктория Кыргыс чугаалаан.

  Кызылдың № 4 ортумак школазының директорунуң оралакчызы Ирина Сайгутина шылгалда кандыг байдалда эртип турарын дыңнаткан: “Бөгүн бистиң пунктуда 76 школачы шылгалда дужаап турар. Шылгалда эрттирер пунктуда белеткенир аудиторияны бар, аңаа уруглар хуудустарны долдурар. Ол ышкаш шылгалда эртер аңгы аудиторияны база тургускан”.

  Орус дылга түңнел шылгалданың харыызы февраль 20-де билдинер. Кандыг-бир чылдагаан-биле шылгалда дужааваан азы “незачет” алган болза, март 10 биле май 17-де немелде хүннер көрдүнген.

  Реклама