Тожу тываларының амыдыралының шынарын экижидеринче угланган

  0
  10
  Тыва Республиканың Чазак Даргазының бирги оралакчызы – бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Шолбан Хопуяның башкарып эрттингени ажылчын бөлүктүң хуралынга «Тайгада суур» губернатор төлевилелиниң боттанылгазының дугайында сайгарып чугаалашкан.

  «Тайгада суур» губернатор төлевилелин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле 2019 чылдан бээр боттандырып турар. Ук төлевилел Соңгу чүктүң биче-буурай үндезин чону – Тываның бойдус-чурумалдыг чери Тожу кожуунда чурттап чоруур тожу тываларының амыдыралының шынарын экижидеринче угланган.

  Чөвүлел хуралга бойдус курлавырлары болгаш экология сайыдының оралакчызы Артыш Салчак, Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязында болгаш Тыва Республиканың Чазак Аппарадында төлевилелдер ажыл-чорулгазын уштап-баштаар эргелелдиң начальнигиниң хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Чечек Артна, спорт сайыдының бирги оралакчызы Саян Монгуш, көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының бирги оралакчызы Александр Донгак олар сөс ап, чүве чугаалааннар.

  2020 чылда «Тайгада суур» төлевилелдиң иштинге 26 сая рубль түңге ажыл-хемчеглерни кылып чоруткан. Ниитизи-биле 19 километр ыракшылдыг Ий суур – Хам-Сыра кежиг аразында автооруктуң тудуунуң бирги чадазы доозулган.

  Арга-Хөл деп черде ивижилерниң төп турлаан тудуп дооскан, немелде эдилелдерлиг чуртталга бажыңын туткан. Ивижилерниң бо турлаан алды ивижи өг-бүле ажыглаан.
  Тожу кожуунуң 21 ажыл чок хамаатызын ажылга тургускан. Ол ышкаш «Пор-Бажың», «Хам-Сыра – Додот», «Үзүү», «Хам-Сыра – Алдын-Иви» болгаш «Енисей бажы” беш общинага 13,940 тонна балык тудар үлүгнү берген. Ниитизи-биле кожуунда биче-буурай чоннарның 697 төлээзи балык тудуп турар.

  Тываның даг техникумнуң базазынга 15 дыңнакчы “Алгы-кеш дааранылгазы” мергежилдиң кыска хуусаалыг курстарынга өөредилгени эрткен.

  2019 чылда төлевилелдиң иштинге Тоора-Хем суурга хонукта 300 килограмм балык кылыглары бүдүрер күчүлүг балык болбаазырадыр цехти ажыткан. Аңаа тус черниң дөрт чурттакчызын ажылдаткан, ол ышкаш Соңгу чүктүң биче-буурай үндезин чоннарының дөрт төлээзинден тургустунган ийи балыкчы бригаданы организастаан. Ниитизи-биле 1, 381 сая рубльди бюджеттен дашкаар үндезиннерден үндүрүп берген.

  Биче-буурай чоннуң төлээзи “Ноян” көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң балык тудар үлүү чылда 1,7 тонна болуп турар. Тожу тываларының общиналарының киирген чагыгларынга дүүштүр республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы ооң бүдүрүлге күчүлерин 2021 чылда улгаттырган.

  2021 чылда Ий суурдан Ыбанга чедир (19-38 км) регионалдыг оруктуң септелгезиниң ийиги чадазы доостур. Амгы үеде “Восток” КХН-биле 51 сая рубльдиң керээзин чарган, ажылдар 2020 чылдың сентябрь 15-те эгелээн.

  “Голевтиң даг-шинчилел компаниязы” КХН-ниң медээзи-биле алырга, автоорукту 90 хуу азы 36 километрге септээн. Септелгениң ийиги чадазын 2021 чылдың июнь төнчүзүнде доозар.

  Тожу кожууннуң девискээринге аңныыр ажыл-агыйын организастаары-биле аңчылар турлаан тургузар.

  “Ноян” көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң баазазынга балыктың үлетпүр тывыжын боттандырары-биле республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы балык тударының үлүүн бээр.

  ТР-ниң Спорт яамызы Тоора-Хем суурга «Эзирлерниң уязы» деп хүрежир залдыг Workout спорт шөлүн тудар.

  Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы Тываның даг техникумнуң баазазынга “Алгы-кеш дааранылгазы” мергежилдиң талазы-биле өөредилге бөлүүн организастаар.

  Бо бүгү ажыл-хемчеглер Тожу кожууннуң чурттакчы чонунуң орулгаларын бедидеринче база оларның амыдыралының шынарын экижидеринче угланган дээрзи чугаажок.

  Кайгамчык бойдус-чурумалдыг Тожунуң дугайында сагыш човаашкын – «Тайгада суур» губернатор төлевилелиниң кол мурнады көөр чүүлү болуп турар.
  Реклама