Тожуда чырык хандырылгазы

  0
  0
  Республиканың Одаар чүүл болгаш энергетика яамызының сан-медээзи-биле алырга, чылыг хандырылгазының бүгү объектилеринде одалга сезону чогумчалыг эртип турар. Температура чурумун шуптузунда сагып турар, чылыг-биле хандырар организацияларның адынга шүгүмчүлелдер чок. Бүгү котельнаяларны 10 хонуктуң курлавыры-биле хандырган, хөмүрнү болур чогуур хуусаазында сөөртүп турар.

  Дизелдиг электри станцияларынга хамаарыштыр керээни чарган, акшаландырыышкын айтырыын шиитпирлээн. Оттулар чүүлдүң сөөртүлгезин чурум ёзугаар хандырып эгелээр. Сөөртүлгени чорудар ужурлуг 4 суурну – Тоора-Хем, Мугур-Аксы, Кызыл-Хая болгаш Кунгуртуг – тодараткан. Бо болза чоокку неделяда курлавырның норма-чижээн хандырган турар ужурлуг дөрт угланыышкын-дыр. Ашкаландырыышкын талазы-биле айтырыглар чок.

  Тываның одаар чүүл болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол күштүг хаттың соонда чырык чок арткан Тожу кожуунда байдалдың дугайында мынчаар дыңнаткан:

  – Сөөлгү неделяның дургузунда Тожуга 4 катап чырык өшкен. Сөөлгүзү агаар-бойдустуң байдалдары-биле холбаалыг. Күштүг хаттың түңнелинде 14 хире шактың дургузунда чырык өшкен. Дүне када үрелиишкин болган черни тыппаан, ону чүгле 10:00 шак үезинде илереткен. Тоора-Хемниң 6 дузалал станциязынга ток чок турган. Өске суурларда чырык бар. Үрелиишкинни кылгаш, шупту хереглекчилерге дүнекиниң 11 шак үезинде чырыкты берген.

  Эрткен чылын шупту дузалал станцияларны чаарткан турган бис. Хөй-хөй чылдарның дургузунда электри четкилериниң ажыл-агыйы муниципалитет өнчүзүнге хамааржып турган. Ол өнчүже кым-даа акша-төгерик салыр күзел чок турган. Агаар-бойдус өскерлирге чырык өшпезин дээш, ам харын ук ажыл-агыйны норма-чижек байдалынга чоокшуладырын кызып турар бис.

  Бирги ээлчегде дизель-генераторлар сандан үнүп турар, оларны эрткен, бурундаа чылын садып алган турган бис. Дөрт дизель-генератор ажылдап турар. Тоора-Хемге болгаш ол чоок-кавыда суурларга хамаарыштыр алыр болза, бөгүн бар бир, №3 дизель-генераторну, ажылдадып киирер бис. Бо неделяның төнчүзүнге чедир 2017 чылда-ла садып алганывыс 1000 кВт күчүлүг ийи дизель-генераторну курлавырже септеп-селип киирер бис. Оон аңгыда бистиң специалистеривис Сыстыг-Хем, Ырбан суурларже үнүп чорааннар. Оларны болур-чогуур чырык-биле хандырар чаа дизель-генераторларны ында тургускан.

  Амгы үеде ук специалистер Тоора-Хемде ажылдап, сандан үнген дизель-генераторларны катап тургузарының айтырыгларын шиитпирлежип турар. Өске арткан суурларның чырыы түр када 4 катап өшкен. Үрелиишкиннерни норма ёзугаар – 2 хире шактың дургузунда эткен – деп, Роман Кажин-оол медеглээн.

  Республиканың хөмүр-даш-биле хандырылгазының дугайында ол мынчаар дыңнаткан:

  – Республиканың девискээринде хөмүр-даш шыгжамырлары ажылдап, оларның дөгерезинде хөмүрнү үндүр садып турар. Бо хүн-биле алырга, Мөңгүн-Тайга кожуун хөмүр-биле багай хандыртынган. Ында шыгжамырны албан езузу-биле ажыдып, деңзилээр дериг-херекселди тургускан-даа болза, бөгүн ында хөмүрнүң курлавыры чок. Февраль 5-тиң соонда хөмүрнүң сөөртүлгезин эгелээр деп планнап турар. Чогум-на ынчан садып-сайгарылга эгелээр. Неделя санында-ла Тарифтер талазы-биле албан бистиң яамының специалистери-биле кады Чазактың доктаадып тургусканы өртек-үне политиказының сагылгазын хынап турар. Хажыдыышкыннар илереттинмээн.
  Реклама